မွတ္စုုမွတ္တမ္း သတင္းေဆာင္းပါး အခန္းဆက္မ်ား

ၾကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၂ တကၠသုုိလ္ပညာေရး ဥပေဒ ေ၀ဖန္စာတမ္း (၄)

ၾကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္၏ ၂၀၁၂ တကၠသုုိလ္ပညာေရး ဥပေဒ ေ၀ဖန္စာတမ္း (၄)

ဦးမ်ဳိး (ဥပေဒ)၊ ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၄)

            လက္ရွိ ႀကံဖြံ႕အစိုးရ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ အေျခအေနကို ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႕ရပါသည္။

  ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္  ၾကံ႕  ဖြံ႕   အစိုးရ ၀န္ၾကီးဌာန အခ်ိဳ႕႕႔ အတြက္ သုံးေငြပမာဏ ႏွင့္ အသုံးစရိတ္ရာခိုင္ႏႈန္း
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန    က်ပ္ေငြ သန္းေပါင္း  ၁ သန္း၊ ၁ သိန္းေက်ာ္
စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန            က်ပ္ေငြ  သန္းေပါင္း ၁ သန္း၊ ၁ ေသာင္းေက်ာ္
ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန        က်ပ္ေငြ  သန္းေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္
ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္။ ( အစိုးရ အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္း၏ )  ၁၄ ဒသမ ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္း
က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္                          ။                                 ၂ ဒသမ ၈၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း
ပညာေရး အသုံးစရိတ္                              ။                                 ၄ ဒသမ ၇၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း

မွတ္ခ်က္။ ၃၁၊ ၁၊ ၂၀၁၂ ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း၏ တင္ျပခ်က္) Messenger News Journal FM.

            ဤဥပေဒၾကမ္း အခန္း (၄) တကၠသိုလ္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား အပိုဒ္ခြဲ ( စ ) တြင္ ”တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေနေရး ၊ ထိုင္ေရး ႏွင့္ စည္းကမ္း ေသ၀ပ္္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ စီမံခန္႕ခြဲရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေအာင္ စီမံခန္႕ခြဲရန္၊” ဟု ယခင္မွ ယခုထိ တည္ဆဲျဖစ္ေနသည့္ ၁၉၇၃ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္္ငံ၊ တကၠသိုလ္ ပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္လည္း ဤအပိုဒ္ပါရွိပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသည့္ ေန႕မွသည္ ယေန႕   ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီ အစုိးရ လက္ထက္တုိင္ ဤတာ၀န္ကို တစြမ္းတစ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးပါသလား ေမးရပါမည္။

တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္အသီးသီး၏ ေနေရး ထိုင္ေရး သြားလာေရးကအစ ဘာတခုမွ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိသည္ကိုေတာ့ ေျဗာင္၀န္ခံရပါမည္။ ဥပေဒကို ျပ့ည္သူလူထုအား အျပေကာင္းရုံ သက္သက္ အေျပာ ေကာင္းေနလွ်င္ တုိင္းျပည္ သည္ထက္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ရပါေတာ့မည္။

ယခင္ရွိခဲ့သည့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊မႏၱေလး တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ (၃) (ဆ) တြင္ “ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနေရးထုိင္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္ေရးတုိ႕ကို ႀကီးၾကပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ထုိ႕ျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးအရပ္ရပ္ တုိးတက္္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စီစဥ္ေပးရန္။” ပါရွိ သည့္အတိုင္္း တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ေနာင္ေတာ့္ ေနာင္ေတာ္ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ား ေျပာျပ၍သိရွိရပါသည္။

မ ဆ လ လက္ထက္ထိတိုင္ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ ေနေရး၊ ထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးကအစ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သြားလာေရး အားလုံးလိုလိုပင္ ယခု န ၀ တ၊ န အ ဖ ၾကံဖြံ႕အစိုးရ လက္္ထက္မွာထက္ အဆမ်ားစြာ ေကာင္းခဲ့ၾကသည္္ကို ၈ ေလးလုံး မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ခံစားသိတတ္ ခံယူတတ္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသား အေရးကို ဒီအတိုင္္း ငုံ႕ခံေနလွ်င္ ဒီထက္ အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဆိုးရြားသြားႏုိင္္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ၾက ရပါလိမ့္မည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားေဘးမွ ကင္းေ၀းၾကေစ လုိပါသည္။

            ယခင္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး မန္း၀င္းေမာင္ ကုိယ္တိုင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ မႏၱေလး တကၠသိုလ္ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၂ အဓိပၸါယ္္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ ပုဒ္မခြဲ (ဋ) တြင္ ”စတက္က်ဳ ဥပေဒမ်ား” ဆိုသည္မွာ ႏုိင္္ငံေတာ္ သမၼတက ပဌမဦးစြာ ျပ႒ာန္း ၿပီးေနာက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေကာင္စီက ျပင္ဆင္ေသာ မႏၱေလး တကၠသိုလ္ စတက္က်ဳ ဥပေဒမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဤအက္ဥပေဒအရ ေကာင္စီက ျပဳမည့္ ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိလည္းေကာင္း ဆုိလို သည္။”  ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤဥပေဒ၌ပင္ ပုဒ္မ ၂၄ တြင္“ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ က ျပ႒ာန္းေသာ စတက္က်ဳ ဥပေဒမ်ားသည္ ပ႒မဦးဆုံး စတက္က်ဳ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ရမည္။ သို႕ရာတြင္ ထုိစတက္က်ဳ ဥပေဒမ်ားကို ေကာင္စီက ျပင္ဆင္ႏိုင္္သည္။ သို႕တည္း မဟုတ္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ႏိုင္္သည္။ သို႕တည္းမဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည္။” ဟု ပါရွိခဲ့ သည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ရပါသည္။ ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ျပင္ျခင္း၊ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို တကၠသိုလ္ေကာင္စီက ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

ဥပေဒ သည္  အၿမဲတမ္း အေသမဟုတ္ ျပင္ႏုိင္ျဖည့္ႏိုင္ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္ အေရးကုိ မလြဲမေသြ ေပးရမည္ ျဖစ္္ပါသည္။ ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္္ပြဲႀကီး ေပၚေပါက္လာ သည္ ကိုလည္္း သတိျပဳရပါမည္။ ၁၉၅၈ – ၅၉ ခုႏွစ္ တ က သ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္-

၁။ ကိုခင္ေမာင္အုန္း                   ဥကၠ႒

၂။ ကိုဘေကာင္း                                    ဒု – ဥကၠ႒

၃။ ကိုခင္ေအာင္                         အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

၄။ ကိုျမင့္သိန္း                                       တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး ဌာန

၅။ ကိုတင္ေအာင္                                   ေငြထိန္း

၆။ ကိုဖိုးသာေဘး                                   ကစားခုန္စားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဌာန

၇။ မခင္ခင္တိုး                                       ေက်ာင္းသား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ဌာနမွဴး

၈။ ကိုသာဒိုး                                           ႏုိင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရး ဌာနမွဴး

၉။ ကိုညိဳ၀င္း                                         လူထုဆက္သြယ္ေရး ဌာနမွဴး

၁၀။ ကိုလွတင္                                       အိုးေ၀ တာ၀န္ခံ

၁၁။ ကုိသိန္းတန္                                   ပိဋကတ္မွဴး

-တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

         ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ေပါင္းစုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉၅၉ခုႏွစ္

 ဇႏၷ၀ါရီလ (၂ – ၃ ) ရက္ေန႕က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊တကသ အေဆာက္အဦးတြင္    ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ (၉၆) ဦး၊ ေလ့လာသူ (၃၅)ဦး စုစုေပါင္း (၁၃၁) ဦးတို႕ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ စုေပါင္းတုိက္ပြဲ၀င္ၾကရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမွ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ တမ်ိဳးသားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း ပါရွိ ပါသည္။

၁။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သူမနာ ကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူကို ေထာက္ခံ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ကာ ပန္ၾကားလႊာတေစာင္

ထုတ္ျပန္ရန္၊

၂။ အမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ၾကရန္၊ ပန္ၾကားလႊာတေစာင္ထုတ္ျပန္ရန္၊

၃။ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္။

-တို႕ပါရွိပါသည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သမိုင္း သင္ခန္းစာ အျဖစ္မွတ္သားသင့္ပါသည္။

 ယခုျပ႒ာန္းလာမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ တကၠသိုလ္ ပညာေရးစနစ္ကို သြားေနက်လမ္းမွ မလြဲမေသြ ေျပာင္းလြဲသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပါရွိမလာပါသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ၿပီး အသစ္စက္စက္ျဖစ္ေစရန္ ျပ႒ာန္းသင့္ပါသည္။ ျပ႒ာန္းရာတြင္ သြားရမည့္ အဆင့္ဆင့္ကို တတ္သိပညာရွိမ်ား ျငင္းခုံၾကရပါမည္။ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးအတြက္ ေတာင္းပြဲတုိက္ပြဲ ဆႏၵ ျပပြဲ မ်ားကုိ မုခ်မေသြ ဆင္ႏြဲခဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစာကို မ်ိဳးဆက္တိုင္း ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆုိင္္ရပါမည္။ ဘ၀ရွင္သန္မႈသည္ တိုက္ပြဲ မ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနပါသည္။ ျပည္သူ႕ အက်ိဳး ေဆာင္ၾက အေရးတြက္ ျဖစ္ရပါမည္။ ေက်ာင္းသားရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး တိုက္ပြဲအတြက္ သမဂၢရွိရပါမည္။ ဒီမုိကေရ စီေရး ျပည္သူ႕ တိုက္ပြဲပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဦးမ်ိဳး(ဥပေဒ)

၉ – ၉ – ၂၀၁၂


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts