မွတ္စုုမွတ္တမ္း သတင္းေဆာင္းပါး

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား စာတမ္း (အပိုင္း ၂)

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား စာတမ္း (အပိုင္း ၂)

အီးပီစီက လူ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂

အဂတိလိုက္စားမႈ့တြင္ သရဖူရ လွ်ပ္စစ္ဌာန (၁)

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအား ဖံြျဖိုးတိုးတက္ေစရန္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားသည္ အဓိက အခန္း က႑မွ ပါ၀င္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖင့္ ေလာကနိဗၺၺန္ကို တည္ေဆာက္အံ့ ဟူေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ လွ်ပ္စစ္၏ အေရးပါပံုကို ထင္ဟပ္လွ်က္ ရိွပါသည္။ သို့ပါေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးဌာန ၏ လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ေနပံုမ်ား မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ဟု ယူဆစရာမပါ၀င္ပါ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္ေပး ဆဲြခံထားရ သကဲ့သို့ ျဖစ္ေနပါသည္။

နိုင္ငံအေနနွင့္ ခိုင္မာ၍ေရရွည္ တည္တံအကို်းရိွမည့္ စြမ္းအင္နွင့္ လွ်ပ္စစ္မူ၀ါဒ ရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို မူ၀ါဒ သည္ ေဈးနႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္နိုင္မႈ့၊ နိုင္ငံသားမ်ားအေနနွင့္ သံုးစဲြနိုင္မႈ့၊ စက္မႈ့လက္မႈ့လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစမႈ့၊ နိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္အကို်းရိွမႈ့ တို့အေပၚတြင္ အေျခခံ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သာမန္အားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုပ္လုပ္မႈ့သည္ ေဈးနႈန္းသက္သာျပီး အားနည္းခ်က္ အေနနွင့္ ကြ်နု္ပ္တို့နိုင္ငံတြင္ တစ္နွစ္ပတ္လံုး ထုတ္ယူ၍ မရရိွပါ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တစ္ကီလို၀ပ္နာရီ ထုတ္ယူရန္အတြက္ ခန့္မွန္း ၂၀ က်ပ္ (အေမရိကန္ ၂.၃ ဆင့္) သာ က်သင့္ပါသည္။ သို့ျဖစ္ပါ၍ နိုင္ငံသားမ်ားအား တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ေဈးနွင့္ ျဖန့္ျဖူးေပး ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သို့ပါေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ့ နွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့မွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရသည့္စရိတ္ ၾကီးျမင့္မႈ့တို့ေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ နွစ္စဥ္ အရံႈးေပၚေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို့နိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ့ နႈန္းမွာ ၂၅% မွ ၃၀% အတြင္းနွင့္ နိုင္ငံတကာတြင္ ထိပ္တန္း ျဖစ္ေန ပါသည္။ အကယ္၍ ယခု နိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမုပ္နံွသူ မ်ားမွ ထပ္မံတည္ေဆာက္မည့္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ားကို ေသခ်ာစြာမစီစစ္ပါက နိုင္ငံသားမ်ား အေနနွင့္ ေရရွည္တြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္လာေပမည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ့တြင္ ထိပ္တန္း ျဖစ္ေနရသနည္း၊ နိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ေရရွည္တြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္လာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ အေျပးအလႊား အေကာင္အထည္ေဖၚေနရသနည္း၊ ဆိုေသာ အေၾကာင္းရင္းကို စီစစ္ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ့ ျမင့္မားေနျခင္း သည္လည္း အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ ကိုေတြ့ရပါသည္။ ယခုနွစ္ Trapsparancy International မွထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အရ ကြ်နု္ပ္တို့ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားရာတြင္ စတုတၳၳ အဆိုးဆံုးေနရာတြင္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံရသည္ကို ေတြ့ရျပန္ပါသည္။

နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ မူ၀ါဒ သည္တိုင္းျပည္အတြက္ ေမာင္းနွင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလက္ရိွ အစိုးရအေနနွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရိွမည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို့အျပင္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားမွာ လက္သင့္ရာ ရွင္းေနရသည့္ပံုစံ ကိုလည္း ေတြ့ေနရပါသည္။ မိမိအေနနွင့္ မူ၀ါဒကို ေဆြးေနြးတင္ျပရန္ လက္လွမ္း မမီွပါေသာေၾကာင့္ မိမိသိရိွသမွ် ဌာနအေျခအေန ကို သာ ေဆြးေနြးတင္ျပပါမည္။ မူ၀ါဒ နွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ၏ လံႈ့ေဆာ္ ရိုက္ခတ္မႈ့ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ့မ်ား လွ်ပ္စစ္ဌာနၾကီးတြင္ မည္သို့ ေပၚေပါက္ေနရသည္ကို ဆက္စပ္တင္ျပလိုပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဌာနတြင္ အေရးပါအရာေရာက္ၾကသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရိွၾကသူမ်ားမွာ ထိုအေရးပါ အရာေရာက္ၾကသည့္ ေနရာကို ရရိွလာသည့္ အေလွ်ာက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ့ ကိုယ္စီ၊ တတ္ကြ်မ္းမႈ့ ကိုယ္စီရိွျပီးျဖစ္ပါသည္။ သို့ပါေသာ္လည္း ၄င္းတို့၏အတတ္ပညာ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားမွာ ၀န္ၾကီးမွ ခု်ပ္ကိုင္ခ်ယ္လွယ္ ေနပါသျဖင့္ အသံုးခ်ခြင့္ မရရိွဘဲျဖစ္ ေနပါသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန၏ ၀န္ၾကီးမွာလည္း အေျခအေနကို ေကာင္းစြာ နားလည္၍ အုပ္ခု်ပ္မႈ့ ကြ်မ္းက်င္ေသာ တပ္မေတာ္မွ အရာရိွၾကီးေဟာင္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ အရာရိွၾကီးေဟာင္း ျဖစ္သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ အက်ပ္အတည္း ၾကားတြင္ မည္ကဲ့သို့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္ အျမတ္ ထုတ္ရမည္ကို ကြ်မ္းက်င္ နားလည္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ သမၼၼတၾကီး၏ လမ္း ညႊန္ခ်က္မ်ား အစိုးရအဖဲြ့၏မူ၀ါဒနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ (လူထု) ၏တံု့ျပန္မႈ့မ်ား အေပၚ ေကာင္းစြာ အျမတ္ထုတ္ နိုင္သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၀န္ၾကီး၏ အရည္အခ်င္းကို သိသာနိုင္ပါသည္။ သို့ပါေသာ္လည္း ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းသည္မွာ နိုင္ငံအကို်း တိုင္းျပည္ အကို်းအတြက္မဟုတ္ဘဲ မိမိအကို်းကိုသာ ၾကည့္သည့္အာဏာကို အသံုးခ်ျပီး ရသမွ်စီးပြားရွာလိုသူ၊ ယခင္ စနစ္၏ အေလ့အထ အတိုင္း တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန့္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ လိုသူ ၀န္ၾကီး အမို်းအစား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

လွ်ပ္စစ္ ၀န္ၾကီး မည္မွ်ပါးနပ္၍ လိုရာလုပ္ေဆာင္နိုင္သည္၊ အကြက္ခ် စီမံ တတ္သည္ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုနွစ္ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ ၀န္ၾကီးရာထူး လဲႊယူျပီးသည့္အခိ်န္မွစ၍ ၀န္ထမ္းမ်ားအား နိုင္ငံအကို်း တိုင္ျပည္အကို်းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ထပ္တလဲလဲမွာျပီး မည္သည့္ အလုပ္မွ မလုပ္ဘဲ အေျခအေန ၾကည့္ေနသည္မွာ တစ္နွစ္ခန့္ကုန္သြားပါသည္။ အစဥ္အျမဲအေနနွင့္ မိမိမွာ ပညာရွင္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပညာရွင္ျဖစ္သည့္ ဒု၀န္ၾကီးမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပု ေဆာင္ရြက္ရန္ လူေရွ့သူေရွ့တြင္ ေနရာေပးအေလးထားသကဲ့သို့ ေျပာဆိုျပီး၊ ဒု၀န္ၾကီးမွ တင္ျပလာပါက ေခ်ာင္ထိုးထားပါသည္။ ထို့အတူ MD, DG, CE  စသည္တို့အားလည္း အျမဲတေစ အေရးေပး သလိုေျပာဆိုျပီး တင္ျပလာသမွ် ေခ်ာင္ထိုးထားခံရပါသည္။

ပထမဆံုး အေနနွင့္ ေမာ္လျမိုင္ျမို့ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွ ဘိုင္လာ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အခ်က္ေပးလိုက္ပါေတာ့သည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေမာ္လျမိုင္ျမို့ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွ ဘိုင္လာ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျပီး  technical စီစစ္သည္မွာ ၃ လခန့္ ၾကာျမင့္ပါသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေဈးနႈန္းတင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္ျပီး  Technical ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸၸဏီမ်ားကို ေဈးဆစ္ပါသည္။ ေဈးနႈန္း တင္ဒါမဖြင့္မီွ ၀န္ၾကီး၏ ခြင့္ျပုခ်က္ျဖင့္ မိုးက်ေရႊကိုယ္ ကုမၸၸဏီ တစ္ခုကို ပါ၀င္ယွဥ္ ျပိုင္ေစပါသည္။ မိမိဌာနတြင္ ဦးေဆာင္ စည္းကမ္း ထိမ္းရမည့္အစား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အမိန့္ျဖင့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဈးနႈန္း တင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္ သည့္အခါ အဆိုပါ ကုမၸၸဏီ မွတင္သြင္းသည့္ ေဈးနႈန္းမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

အခု်ပ္ဆိုရပါက အဆိုပါ ကုမၸၸဏီမွ ေဈးနႈန္းအမ်ားဆံုးျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ျပီး ေမာ္လျမိုင္ျမို့ ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမွ ဘိုင္လာ ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၀န္ၾကီး၏ ေစာင္မမႈ့ျဖင့္ ရရိွ သြားပါေတာ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွစ၍ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္ နွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၀န္ၾကီးမွတစ္ပါး ဌာနအတြင္း ၌ မည္သူမွ် ကူနိုင္မည့္သူ မရိွဆိုသည္ကို သိသြားၾကပါသည္။ ၀န္ၾကီးမွ အားလံုးကို ငါသာလွ်င္အဓိကဟု အခ်က္ျပလိုက္သည့္ အေျခအေန ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုး သိၾကသည့္အတိုင္း စီးပြားေရးသမားမ်ားမွာ ၀န္ၾကီးေနာက္သို့ အေျပးအလႊား ခ်ည္းကပ္ၾကရပါေတာ့သည္။ ၀န္ၾကီးျပီးမွ ျပီးတာ ဆိုသည့္စကားသည္၊ လူတိုင္းအား ၀န္ၾကီးကိုသာ ခ်ည္းကပ္ရန္ လမ္းျပ စကားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၂ ေနြရာသီေရာက္လာေသာအခါ ျမို့ၾကီးမ်ားတြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း၍ ဆနၵၵျပၾက ေသာအခါ ၀န္ၾကီးမွာ အခြင့္ေကာင္းကို လက္လြတ္မခံဘဲ အသံုးခ်ပါေတာ့သည္။ အမ်ားသိရိွျပီး ျဖစ္သည့္အတိုင္း GE မွေန့ခ်င္းညခ်င္း အကူအညီ ေပးမလိုလို၊ စက္မ်ား ငွားေပးမလိုလို၊ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္မလိုလိုနွင့္ အလုပ္ ရႈပ္ျပပါေသာ္လည္း ယေန့အထိ မည္သည့္ GE မွ လွ်ပ္စစ္ အတြက္ အေကာင္အထည္မေဖၚနိုင္ပါ။

အမွန္တကယ္ လုပ္သြားသည္မွာ ၀န္ၾကီးနွင့္ရင္းနီွးေသာ ကုမၸၸဏီ တစ္ခုမွ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ ၄ လံုးအား အရံမီးစက္အျဖစ္ ျမို့ၾကီးမ်ားတြင္သံုးရန္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၆၅၀ ကီလို၀ပ္ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ တစ္လံုးတန္ဘိုးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ေလးသိန္း ၀န္းက်င္ခန့္ရိွျပီး ၀န္ ၾကီး၏ တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန့္ျဖင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန (ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း ၍ ဆနၵၵျပပဲြ) ေၾကာင့္ တင္ဒါမေခၚဘဲ ၀ယ္ယူသည္မွာ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ တစ္လံုးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တစ္သန္းခန့္ ကုန္က် ပါေတာ့သည္။

ထို ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ ဘိုးအား နိုင္ငံေတာ္ သမၼၼတရံုးသို့ တင္မေတာင္းရဲ ေသာေၾကာင့္ လအေတာ္ၾကာ တင္လိုက္ ခ်လိုက္ျဖင့္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ၾကိတ္၍ ဟာသေျမာက္ ခဲ့ရ ပါေသးသည္။ ၀န္ၾကီး၏ အေျခအေနကို လိုက္၍ ကိုယ္ကို်း အသံုးခ်နိုင္စြမ္းမွာ အံမခန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူနွင့္ သမၼၼတၾကီးကို   GE နွင့္အာရံုလဲႊထားျပီး အေသးသံုး အေနနွင့္ ဒီဇယ္ဂ်င္နေရတာ ေလးလံုး ၀ယ္ျပီး၊ ဆနၵၵျပမႈ့မ်ားကို မိုး ရြာေသာေၾကာင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ မ်ားမွ ဓါတ္အား ရရိွ၍ ထိုနွစ္အတြက္ ေျဖရွင္းျပီး ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထိုအေတာ အတြင္း၌ပင္ ေရရွည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရိွေရး အေၾကာင္းျပ၍ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု MOU မ်ားကို ၀န္ၾကီးနွင့္ ရင္းနီွးေသာ ကုမၸၸဏီမ်ား ခ်ဥ္းကပ္ ၀င္ေရာက္ ထားေသာ ကုမၸၸဏီမ်ားျဖင့္ ၀န္ၾကီး၏တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန့္ျဖင့္ မနားတမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးပါေတာ့သည္။ အမ်ားစုေသာ MOU မ်ားမွာ ဌာန၏ ပညာရွင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ အၾကံျပုခ်က္မ်ား မပါဘဲ ေရးထိုးခဲ့ရပါသည္။ အေျပာင္ေျမာက္ဆံုး MOU မွာ ယိုးဒယားသို့ အလည္သြားစဥ္ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာ မဟုတ္ပါဘဲ ၀န္ၾကီး၏ အမိန့္ျဖင့္ နိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ ထိခိုက္နိုင္သည့္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု MOU ကို အျခားနိုင္ငံ ေျမေပၚတြင္ နိုင္ငံျခား ကုမၸၸဏီ တစ္ခုျဖင့္ ျဖစ္သလို ေရး ထိုးခဲ့ရပါသည္။ ကြ်နု္ပ္အေန နွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးအား နိုင္ငံအကို်းကို ေဆာင္ရြက္ေနသူ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ အျဖစ္ မျမင္နိုင္ေတာ့ဘဲ ရရိွသည့္အခိ်န္တြင္ နိုင္ငံအား လက္ညိႈးထိုး ၍ ေရာင္းစားမည့္သူ အျဖစ္သာ ျမင္မိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

(အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္စုိး၏ သတင္းဓာတ္ပုံမ်ား ျဖစ္ပါသည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site

Similar Posts