သူတိုု႔အာေဘာ္

Tu Maung Nyo – စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

တူေမာင္ညိဳ ၊ ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၁၂

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၃ ဧၿပီ၂၀၁၂ ) မွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကို “ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး” လုိ႔ စတင္ေဖၚျပလုိက္ေတာ့ သံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕က “(ပထမ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး”
ရွိတယ္ဆိုၿပီးေျပာသံၾကားရပါတယ္။

          ဒီလိုေျပာဆုိသံုးသပ္တာဟာ သမရုိးက်ဆန္လြန္းလွပါတယ္။          က်ေနာ့္ယူဆခ်က္ကေတာ့ ဒါဟာ စစ္တပ္အတြင္း စစ္ရာထူးခန္႔အပ္မႈစနစ္အရ “ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး”အျဖစ္ စတင္ခန္႔ထားမႈ ျဖစ္ၿပီး၊ မၾကာခင္(တႏွစ္တာကာလခန္႔အတြင္း) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးျဖစ္လာမယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) လည္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးျကီးျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ” အစ ေစာေမာင္ က

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ” ဆိုတဲ့ အဆင့္ရာထူးကို စတင္ခံယူခဲ့သူဟာ ဗိုလ္ေစာေမာင္ျဖစ္ပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ” ဆုိတဲ့ အဆင့္ရာထူးကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္ ၁၈ ရက္ေန႔မွာစတင္ သံုးစြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 ဘာေၾကာင့္ဒီလို “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး” အဆင့္ရာထူးသံုးစြဲ လာရသလဲဆုိတာကို (ျမဝင္း)ဆုိသူျပဳစုေရးသားတဲ့ “တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သမုိင္း အက်ဥ္း(၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ )” စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၈၆ – ၈၇) မွာအခုလုိေဖၚျပပါရွိပါတယ္။

“ — ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္ႀကီးကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈ ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္သည္ (၁၈- ၃- ၉၀) ရက္ေန႔မွ အစျပဳ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အဆင့္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းရြက္ေနသူျဖစ္ပါသည္”

ယေန႔အထိ စစ္တပ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့သူမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစန္းယု၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရတင္ဦး (ယခု NLD နာယကႀကီး) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေက်ာ္ထင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ႏွင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ဆိုၿပီး ၈ ဦးရွိပါၿပီ။

 ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္မလာခဲ့သူမ်ားကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒိုး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအးကို၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းရီ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္း (၂၇ မတ္ ၂၀၁၂) မွာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က “ — တပ္မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊတုိ႔က လက္ဆင့္ကမ္းအေမြဆက္ခံၿပီး စည္းကမ္းေကာင္းေသာ၊ စနစ္တက်ရွိေသာေခတ္မီ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္ကို ေက်းဇူးတင္ထိုက္စြာ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း — ”  ေျပာသြား ပါတယ္။ ဗိုလ္ေစာေမာင္ ကို တမင္ခ်န္လွပ္ခဲ့တာကို အားလံုးသတိျပဳမိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

ဒီလိုခ်န္လွပ္ရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ “(နဝတ)ရဲ႕ တာဝန္ႀကီး ၄ ရပ္ ထဲက ေနာက္ဆံုးတာဝန္ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလို႔ရွိရင္ အႏုိင္ရတဲ့ပါတီကို အာဏာအပ္ၿပီး စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္” ဆိုၿပီး ဗိုလ္ေစာေမာင္ေျပာခဲ့တဲ့ ကတိစကားေၾကာင့္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီကတိစကားေတြေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕“လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ”ကုိေပးခဲ့ၾကသူေတြထဲမွာ ၊ “ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူေတြ” စာရင္းကေန ဗိုလ္ေစာေမာင္ ကို တမင္တကာျဖဳတ္ထားခဲ့ၾကတာပါ။

 ဗိုလ္ေစာေမာင္ကိုထည့္သြင္းထားခဲ့ရင္ ၁၉၉၀ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တေစၦနဲ႔ ဗိုလ္ေစာေမာင္ရဲ႕ကတိစကားေတြက အတုိက္ အခံအင္အားစုေတြအတြက္ တုိက္ကြက္ေကာင္း တစ္ခုေပးထားရသလုိျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုကဗိုလ္ေစာေမာင္ကို “ေခတ္အဆက္ဆက္၊ စနစ္အဆက္ဆက္ အေတြ႔အႀကံဳျပည့္ဝသူ”၊ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ရာတြင္ အလယ္အလတ္ သမာသမတ္က်သူ”၊ “ငယ္ရြယ္သည့္ဘဝမွပင္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္း အားထုတ္ခဲ့သူ”၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ဘဝအျမင္ရွိသူ”၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာထက္သန္သူ”၊ “တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး ေစာေမာင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အားကယ္တင္ခဲ့ရသည့္ ဒုတိယေျမာက္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္သမုိင္းတြင္ ကမၸည္း တင္ႏုိင္ခဲ့ေပသည္”  ဆိုၿပီး (ျမဝင္း) ဆုိသူျပဳစုေရးသားတဲ့ “တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသမုိင္းအက်ဥ္း(၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ အထိ )” စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ (၆၄ -၆၅) မွာ  အမႊမ္းတင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေျမွာက္စားခဲ့ၾကတာပါ။

အဲဒီလို အမြမ္းတင္၊ ေျမွာက္စားခဲ့ၾကတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၊ တုိင္းက်ိဳးျပည္ျပဳ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သမုိင္းဝင္မွတ္တမ္း (၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္) စာအုပ္”၊ စာမ်က္ႏွာ (၉ မွ ၂၁ ထိ) ေဖၚျပထားတဲ့ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္အထၳဳပၸတၱိ” ဆိုတာကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုက စိတ္တုိင္းက်အမႊမ္းတင္ခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ကလည္း  သူတုိ႔ထင္သလိုျဖစ္မလာ၊ ဗိုလ္ေစာ ေမာင္ရဲ႕ ကတိစကားေတြကလည္း မေထြးႏုိင္မၿမိဳႏုိင္ျဖစ္ဆုိေတာ့  ေနာက္ဆံုးမွာ (နဝတ) ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ကို  ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ဧၿပီ ၂၃ ရက္မွာ ရာထူးကေန ဖယ္ထုတ္ စြန္႔ပယ္ လိုက္ၾကပါတယ္။

 ဒီလိုဖယ္ထုတ္စြန္႔ပယ္ လိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကေတာ္ ေဒၚေအးရီ  က စစ္ရံံုးခ်ဳပ္ကိုလာၿပီး ရန္ေထာင္တဲ့ အေၾကာင္း အေမရိကန္ေရာက္ ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္ေအာင္လင္းထြဋ္ ေျပာၾကားခ်က္တစ္ခုမွာၾကားရဖူးပါတယ္။

 ဒါ့အျပင္ “ဗိုလ္ခ်ပ္မွဴးႀကီးရူးသြားၿပီ” ဆုိၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးက တီးတိုးဝါဒျဖန္႔ပါတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္မွာ ဗိုလ္ေစာေမာင္ ကြယ္လြန္ပါတယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အားကယ္တင္ခဲ့ရသည့္ ဒုတိယေျမာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္သမုိင္းတြင္ ကမၸည္းတင္ႏုိင္ခဲ့ ေပသည္” ဆိုတဲ့စကားရဲ႕ အဓိကဆိုလိုခ်က္က “ဗိုလ္ေနဝင္း” ၿပီးရင္ “ဗိုလ္ေစာေမာင္” ဆိုၿပီး ေဖၚထုတ္အမႊမ္းတင္တာပါ။  ဒါေပမယ့္ ဒီလို “ႏုိင္ငံေတာ္အားကယ္တင္ခဲ့သူ ဒုတိယေျမာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္သမုိင္းတြင္ ကမၸည္းတင္ႏုိင္ခဲ့သူ” ကို စစ္တပ္သမုိင္းကေန ခ်န္လွန္ဖယ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕အာဃာတကို လက္ရွိစစ္တပ္ထဲမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲရွိၾကတဲ့ တိုင္းခ်စ္ ျပည္ခ်စ္ တပ္မွဴးတပ္သားေတြ  ေတြးေတာ ဆင္ျခင္သတိျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွလည္း သတိမူႏုိင္ၾက လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒထဲက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး

ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ မၾကာမတင္မွာ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး” မင္းေအာင္လိႈင္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္မင္း ေအာင္လိႈင္ ေအာက္မွာရွိၾကတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားလည္း ရာထူးအဆင့္ဆင့္ျမင့္တက္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ တပ္မမွဴးေတြ လည္း “ဗိုလ္ခ်ဳပ္” အဆင့္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ “ႏုိင္ငံတကာအဆင့္” မီေအာင္ စစ္တပ္ကိုတိုးခ်ဲ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဗိုလ္သန္းေရႊက  “လမ္းေၾကာင္းခ်မွတ္ေပး”သြားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ စစ္တပ္ကိုပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္မွ စစ္အုပ္စု သက္တမ္းရွည္မွာပါ။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ သက္တမ္းကို ဘယ္ေလာက္အထိ သတ္မွတ္ ထားသလဲ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္သူကခန္႔အပ္တာဝန္ေပးမလဲ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) မွာေဖၚျပထားတဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕တာဝန္ဆိုတာေတြကဘာေတြလဲ။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ ေဆာင္ၾကမယ့္ ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ သိရွိေလ့လာထားၾကမယ့္အခ်က္ေတြျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

          တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္သက္တမ္းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေသာ္ လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဘယ္သူက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးမလဲဆုိတာကိုေတာ့  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၃၄၂) မွာ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဆုိျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမည္” ဟုျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

          ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ၂၀ (ခ) မွာ “တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥ အားလံုကို လြတ္လပ္စြာစီမံ ခန္႔ခြဲ စီရင္ပုိင္ခြင့္ ရွိသည္” ေဖၚျပထားေလေတာ့ –

      ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ စစ္သားအမတ္ (၁၁၀) ဦး ေစလႊတ္သည့္ကိစၥ

      အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔  စစ္သားအမတ္ (၅၆) ဦး ေစလႊတ္သည့္ကိစၥ

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္သည့္ ကိစၥ

      ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္ (၁၁) အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား (ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ အထိ)

စတဲ့ကိစၥမ်ားကို ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လုိက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မည္သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ယူၾက မည္နည္း။

“တပ္မေတာ္၏လြတ္လပ္စြာစီမံ  ခန္႔ခြဲ စီရင္ပုိင္ခြင့္”ကို မည္သုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကမည္နည္း။

          စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိတဲ့ကိစၥေတြဟာ  “က်ားၿမွီးဆြဲရုံ တင္မကဘူး၊ က်ား ကုိ ဂုတ္ခြစီးရမယ့္ကိစၥ” မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

          ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဆုိတဲ့ တာဝန္မ်ားကေတာ့ စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာ အထိလုပ္ႏုိင္သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္အပၚမွာပဲ အဓိက တည္မွီ ေနပါတယ္။     

ၫြန္း

       ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၃ ဧၿပီ၂၀၁၂ )

      (ျမဝင္း)“တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သမုိင္းအက်ဥ္း(၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ) ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ

      ၆၇ ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ မိန္႔ခြန္း၊  ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၂၈ မတ္ ၂၀၁၂)

       “ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၊ တုိင္းက်ိဳးျပည္ျပဳ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သမုိင္းဝင္မွတ္တမ္း (၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္) စာအုပ္”၊

      ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

       (Photo – Irrawaddy)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “Tu Maung Nyo – စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
 1. တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္၊ ေနာက္ခံအေျခအေနေတြနဲ႔ သတိျပဳ မွတ္သားစရာ သင္ခန္းစာေတြ ပါဝင္ေနတဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းတပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားမ်ားသိႏိုင္ေအာင္ .. ရွင္းရွင္းဆိုရရင္ တတိုင္းျပည္လံုး သိေနေစဖို႔ Facebook ေပၚမွာ ရွယ္ပါရေစ။

 2. ေကာင္းတဲ့ေဆာင္းပါးတခုပါ- အခ်က္အလက္ ခိုင္မာပါတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ သိသင့္-သိရမည့္ အခ်က္ေတြပါေသာ္လည္္း အသုံးမက်တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အမတ္ေတြကေတာ့ သတိျပဳမယ္မထင္ဘူး။

 3. We Burmese People had to much Constitution in the Past time.
  we need to compare the two Junta Constitution 1973 and 2008.
  -1973 Constitution had acceptable Procedure.They take the Public
  opinion for the First & Second draff of the the constitution.After that
  the Final Draff was take to confirmatiom from the Burmese People.
  -2008 Nargiss Than Shwe’s Constitution was unacceptable for the Burmese People.
  We didn’t see the First&second draff andthen we didn’t see yet the 2008
  Nargiss Than Shwe Constitution Book.It was for Than Shwe’s Family& his disciple group.
  It was not for the Burmese People,and the elected Burmese MPs.
  -The Army Chiefe was apointed by The President and totake confirmation by the Congress.
  -The Army Chief have a duty to Serve Loyalty for his Country.He have no Authority to apointed
  the MPs.Army Chief post was the a pointed post only.
  -MPs are Elected by the People for the people. MPs are Not apointed Post,Elected Post so we
  call MP.
  -2008 Nargiss than shwe’s Constitution was not for Burmese People.It was For Than Shwe’s Family and His Few disciple’s only.We need to chang Demolish that Constitution.

Comments are closed.