ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား

ကိုးကြယ္ရာဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္ ဥပေဒ (မူၾကမ္းမွ်သာ) (မူ၂)

ကိုးကြယ္ရာဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္ ဥပေဒ (မူၾကမ္းမွ်သာ) (မူ၂)

(ဇြန္ ၂၇၊ အင္းစိန္၊ သံဃာညီလာခံတြင္ တင္သြင္းသည့္မူၾကမ္း)

(၁)       မည္သူမဆို လက္ရွိကိုးကြယ္ရာဘာသာမွ အျခားဘာသာတစ္ခုခုသို႔ ကူေျပာင္းလိုလွ်င္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္လို          ေၾကာင္းကုိ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာသာသနာေရးဦးစီးဌာနသို႔ အက်ိဳးအေၾကာင္း တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားရမည့္အျပင္ လက္ရွိမူလဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အသစ္ကူးေျပာင္းလို ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မိတၱဴ ေပးပုိ႔ရမည္။

(၂)       ထိုသုိ႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ မည္သည့္အေၾကာင္းကို အေျခခံ၍ ကူးေျပာင္းလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပရမည္။

(၃)       အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိမ္းျမားေရးအတြက္ (သို႔) ကြာရွင္းေရးအတြက္ (သို႔) ပစၥည္းခြဲျခား ေရးအတြက္ (သို႔) အေမြဆက္ခံေရးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္တို႔ကို မွန္ကန္စြာ ေဖၚျပရမည္။

(၄)       ၄င္းအျပင္ ဘာသာအယူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္ခ်က္ေျပာင္းလဲလိုျခင္းအေပၚ အေျခခံျခင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို ျပည့္စုံစြာေဖၚျပရမည္။

(၅)       ထိုသို႔ေလွ်ာက္လႊာရသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာသာသနာေရးဦးစီဌာနက လိုအပ္သလို အမႈဖြင့္စုံစမ္း ရမည္။

(၆)       လိုအပ္လွ်င္ မူလလက္ေဟာင္းဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အသစ္ကူးေျပာင္းလုိေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏သေဘာဆႏၵကို ရယူႏိုင္သည္။

(၇)       ထိုသို႔စုံစမ္း၍ မရိုးသားေသာအႀကံစည္တစ္ခုခုျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္လွ်င္ ထိုေလွ်ာက္ ထားခ်က္ကို အေၾကာင္းျပမ်ားျဖင့္ ပယ္ရမည္။ ထိုသူကိုလည္းေကာင္း၊ အားေပးကူညီသူ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒ မ်ားအရ အေရးယူတရားစြဲဆိုရ မည္။

(၈)       ထိုေလွ်ာက္ထားျခင္းမွာ သေဘာရုိးျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ ၾကားရမည္။

(၉)       ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၌ စာရင္းအင္းျပဳလုပ္၍ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား ထားရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုေလွ်ာက္ ထားျခင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရျခင္းအတြက္ လိုအပ္ေသာသင့္တင့္မွ်တသည့္ အခေၾကးေငြမ်ားကိုပါ ေတာင္းခံ ရယူရမည္။

(၁၀)     ဤဥပေဒကို (    ) ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းၿပီး အာဏာတည္ေစရမည္။

                                    —— ဟူ၍ ျပ႒ာန္းေပးေစလိုပါေၾကာင္း ——


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts