ဆုိင္းဗ်ဴ ● တိုင္းရင္းသားမ်ား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်တ္မ်ား (မုိးမခ) မတ္လ ၁၈၊ ၂၀၁၉ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ေနထိုင္လ်ွက္ရွိေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အဖက္ဖက္မွ နိမ့္က်ေနလ်ွက္ရွိပါသည္။ လမ္း တံတား အေျခခံအေဆာက္အဦး အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ နိမ့္က်လ်ွက္ရွိေနပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ပူတာအိုေဒသ ဆြမ္ပရာဘြမ္ေတာင္ေပၚေဒသ ခ်ီေဖြ ေဆာ္ေလာ့္ ခ်န္မူးခံုးေတာင္ေပၚေဒသမ်ာတႏိုင္းေဒသ တို႔တြင္ နိမ့္က်လွ်က္ရွိေနပါသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အျခားေသာတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ယွဥ္ျပီး…

Continue Reading