တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညဳိ – လက္ပံေတာင္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္သည္ အဓိကႏွင့္ပထမ ျဖစ္ရမည္

တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညိဳ – “သပိတ္စံု – အကုန္ရ” ဦးဝင္းတင္ အမွာစကား မေမ့မေလ်ာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက