ေ၀ဖန္ေရးရာ

“အဘိုးနဲ႔အဘြားက ငေၾကာင္ႀကီး” ဟု စစ္အာဏာရွင္မ်ားကိုု သေရာ္ခဲ့ေသာ စႏၵယားတင္၀င္းလွႈိင္ဘာ့ေၾကာင့္ မမွားသလဲ