Monthly Archives: March 2008

>ဴမန္မာဟစ္ေဟာ့ ပၾဲေတာ္ မတ္ ၂ က ကဵင္းပခဲ့

March 21, 2008
>ဴမန္မာဟစ္ေဟာ့ ပၾဲေတာ္ မတ္ ၂ က ကဵင္းပခဲ့

> ဴမန္မာဟစ္ေဟာ့ ပၾဲေတာ္ မတ္ ၂ က ကဵင္းပခဲ့လူငယ္တိုႚရဲႚ ဆန္းသစ္ေသာ တင္ဆက္မႁမဵားဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ေအဖက္ပီ ဓာတ္ပုံကို ယူပၝတယ္၊ ရန္ကုန္ဴမိႂႚမႀာ မတ္ ၂ ရက္က ဴမန္မာလူငယ္ေတၾရဲႚ...

Read more »

>အင္တာနက္ေပၞက ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားသိုႚ

March 21, 2008
>အင္တာနက္ေပၞက ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားသိုႚ

>

Read more »

>သူေတာင္းစား ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႚ ေနဴပည္ေတာ္က ေဴခေလးေခဵာင္းညီလာခံ

March 21, 2008
>သူေတာင္းစား ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႚ ေနဴပည္ေတာ္က ေဴခေလးေခဵာင္းညီလာခံ

> သူေတာင္းစား ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႚ ေနဴပည္ေတာ္က ေဴခေလးေခဵာင္းညီလာခံဴပည္တၾင္းက စာဖတ္သူတဦး (ရန္ကုန္)မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၈ မီးလာတုန္း အဴမန္ေရးလိုက္တယ္ဗဵႂိႚ။ ဖရီးဒန္းကလည္း ရပ္လိုက္ ေႎႀးလိုက္နဲႚဗဵာ။ ခင္ဗဵားတိုႚေတာ့မသိဘူး၊ ရန္ကုန္မႀာေတာ့ ကဵေနာ္တိုႚမႀာ ကိုယ္ပစၤည္းနဲႚကိုယ္ အကုသိုလ္ဴဖစ္ေနရတဲ့...

Read more »

>တင္မိုး – ေသမင္းထံပၝး ငၝမသၾားမီ

March 21, 2008
>တင္မိုး – ေသမင္းထံပၝး ငၝမသၾားမီ

> ေသမင္းထံပါး ငါမသြားမီတင္မိုး မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၈ အလုပ္ခြင္မွာအထုပ္ျပင္ရင္း ေစာင့္ဦးမည္။ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္၊ မေရြးခ်ယ္ဘူးဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္၊ သူမတြက္ဘူးခ်ိန္းခ်က္မလုပ္၊ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေစခ်ိန္းကာခ်က္ကာ၊ ၾကာမွျဖစ္ေစပုံေသမရွိ၊ လာတတ္၏။ အေခၚလာလွ်င္ငါ့မွာ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိရွင္ျခင္းမၿမဲ၊ ေသျခင္းၿမဲေသာသည္၀ဲၾသဃ၊ ရုန္းမရေခ်။ အခ်ိန္က်လွ်င္ေလာဘ...

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ေဳကာင့္ မီးတုတ္ေတၾ၀ိုင္းေနတဲ့ ဴမိႂႚဆန္ဖရန္

March 21, 2008
>တရုတ္အိုလံပစ္ေဳကာင့္ မီးတုတ္ေတၾ၀ိုင္းေနတဲ့ ဴမိႂႚဆန္ဖရန္

> တရုတ္အိုလံပစ္ေဳကာင့္ မီးတုတ္ေတၾ၀ိုင္းေနတဲ့ ဴမိႂႚဆန္ဖရန္ဴမန္မာ စာဖတ္သူတဦး (ေခတၨ ဘာကေလဴမိႂႚ၊ ေဘးဧရိယာ)မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၈ မိုးမခ ခင္ဗဵား ကဵေနာ္ ေမာင္တုတ္ဳကီး (ဘာကေလ) စာေရးလိုက္ပၝတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေမာင္တုတ္ဳကီး (ငပုေတာ)...

Read more »

>ကာတၾန္းေမာင္ရစ္ – အေဴခခံဥပေဒထဲမႀာ မီး မလာပၝ

March 20, 2008
>ကာတၾန္းေမာင္ရစ္ – အေဴခခံဥပေဒထဲမႀာ မီး မလာပၝ

> ကာတၾန္းေမာင္ရစ္ – အေဴခခံဥပေဒထဲမႀာ မီး မလာပၝ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၈

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – သစၤာ သည္သာ ခံကတုတ္

March 20, 2008
>၀င္းေပၞေမာင္ – သစၤာ သည္သာ ခံကတုတ္

> ထမ္းပိုးလည္း မဟုတ္, လွည္းတုတ္လည္း မဟုတ္, သစၥာသည္သာ ခံကတုတ္၀င္းေပၚေမာင္မတ္ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔အဖို႔ ယခုၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမွာ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ေပၚတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ...

Read more »

>ဂၾတ္ဖရိုင္းေဒးနဲႚ ဗုဒၭအဘိ္ဓမၳာ

March 20, 2008
>ဂၾတ္ဖရိုင္းေဒးနဲႚ ဗုဒၭအဘိ္ဓမၳာ

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား အထူးအစီအစဥ္ဂၾတ္ဖရိုင္းေဒးနဲႚ ဗုဒၭအဘိ္ဓမၳာမတ္ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ၁ – ၂၀၀၈ မဂႆလာရႀိေသာ ေသာဳကာေနႚ ေဟာေဴပာခဵက္ – သင္းအုပ္ဆရာရႀိန္းခင္၊ ဆစ္ဒနီဴမန္မာခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၂ – ဗုဒၭအဘိဓမၳာ –...

Read more »

>အလုပ္လက္မဲ့မဵား ပေပဵာက္ေရး – တိုႚအေရး

March 19, 2008
>အလုပ္လက္မဲ့မဵား ပေပဵာက္ေရး – တိုႚအေရး

> အလုပ္လက္မဲ့မဵား ပေပဵာက္ေရး – တိုႚအေရး

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မတီဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထၾက္၊ အတည္ဴပႂခဵက္ မရေသး

March 19, 2008
>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မတီဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထၾက္၊ အတည္ဴပႂခဵက္ မရေသး

> အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မတီဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထၾက္၊ အတည္ဴပႂခဵက္ မရေသးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈ မတ္ ၁၈ ေနႚစၾဲဴဖင့္ ထုတ္ဴပန္ေသာ အဆိုပၝေဳကညာခဵက္တၾင္ ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရပၝတီ...

Read more »

>အိုဆာကာ ေရာက္ ဴမန္မာမဵားက ဴမန္မာဴပည္လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အထ္ိမ္းအမႀတ္ ခဵီတက္

March 19, 2008

> အိုဆာကာ ေရာက္ ဴမန္မာမဵားက ဴမန္မာဴပည္လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အထ္ိမ္းအမႀတ္ ခဵီတက္ဓာတ္ပုံ သတင္းမတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၁၆၊ ၂၀၀၈၊ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ အိုဆာကာေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားႎႀင့္ ဂဵပန္လူမဵႂိးတိုႚက ဴမန္မာဴပည္ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ...

Read more »

>အိႎၬိယေရာက္ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုေတၾက သံခဵပ္ေခၾ ဴဖန္ႚခဵိ

March 19, 2008
>အိႎၬိယေရာက္ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုေတၾက သံခဵပ္ေခၾ ဴဖန္ႚခဵိ

> အိႎၬိယေရာက္ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုေတၾက သံခဵပ္ေခၾ ဴဖန္ႚခဵိ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ထက္ဴမက္နဲႚ ေကဵာက္မဲေကဵာ္ဳကီးအဖၾဲႚရဲႚ ႎႀစ္စဥ္မပဵက္ ထၾက္ေနဳက သံခဵပ္ေခၾ ထၾက္ပၝဴပီ။ ဘုန္းဘုန္းခဵမႀ လုံးလုံးရမယ္လိုႚ...

Read more »

>ူစုိင္းထီးဆိုင္သိုႚ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီ

March 18, 2008
>ူစုိင္းထီးဆိုင္သိုႚ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီ

> စုိင္းထီးဆိုင္သိုႚ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီ

Read more »

>အင္းစိန္ေထာငိမႀ ေဴမာက္ကိုးရီးယား ဗုံးသမား ေဆးရုံေရာက္

March 18, 2008

> အင္းစိန္ေထာင္မွေျမာက္ကုိရီးယားဗုံးသမား ေဆး႐ုံေရာက္ေအပီသတင္းဌာနမတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈ နာမည္ေက်ာ္အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား ကြန္မန္ဒုိတစ္ဦးအား ျပီးခ့ဲသည့္အပတ္မွစတင္၍ ေဆးကုသေပးေနရေၾကာင္း ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာျပသည္။ အဆုိပါေျမာက္ကုိရီးယားမွာ ကင္မင္ခ်ဴးျဖစ္ျပီး ၁၉၈၃ခုႏွစ္ ေတာင္ကုိရီးယားသမတခ်န္ဒူး၀မ္၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း...

Read more »

>စုနဲႚ ခေမာက္နဲႚ ေမမႀာ ကန္ႚကၾက္ပၾဲ ပိုစတာ

March 18, 2008
>စုနဲႚ ခေမာက္နဲႚ ေမမႀာ ကန္ႚကၾက္ပၾဲ ပိုစတာ

> စုနဲႚ ခေမာက္နဲႚ ေမမႀာ ကန္ႚကၾက္ပၾဲ ပိုစတာ

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ဇာတ္သိမ္း

March 18, 2008
ဂ်ဴနီယာ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ဇာတ္သိမ္း

> The Ballad Of Hairy Joe – by Sol Panitz မုတ္ဆိတ္ေမြး အေရးေတာ္ပုံ ျပဇာတ္ – ဇာတ္သိမ္းပိုင္း ဂ်ဴနီယာ၀င္း (ဘာသာျပန္သည္) ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ဂ်ိဴ(ေခၚ)ဂ်ိဴးဇက္ပါလ္းမား...

Read more »

>အယ္လ္ေအေရာက္ ဴမန္မာမဵားက လူႚအခၾင့္အေရး ႎႀစ္ ၂၀ ကဵင္းပ

March 17, 2008
>အယ္လ္ေအေရာက္ ဴမန္မာမဵားက လူႚအခၾင့္အေရး ႎႀစ္ ၂၀ ကဵင္းပ

> အယ္လ္ေအေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ဖုန္းေမာ္က်ဆုံးျခင္းႏွင့္ တံတားနီေန႔ – အႏွစ္ ၂၀ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေန႔က အေမရိကန္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ အယ္လ္ေအ အရပ္ရွိ...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 16th Mar 2008

March 17, 2008
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 16th Mar 2008

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီမတ္လ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေတာင္ပံမဵားကို ဴဖတ္သန္းဴခင္းသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာေဳကးမုံဦးေသာင္း ကဵန္းမာပၝေစ ေတးေဆာင္းပၝးလူထုစိန္၀င္း ေဳကၾးေဳကာ္သံ (ဧရာ၀တီ)ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ဘုန္းတန္ခိုးနဲႚ ရိုက္ခတ္မႁ (မိုးသီးဇၾန္)ေရႀးက လူလိမ္မဵား –...

Read more »

>ဴပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆိုးဴမင္၀ၝဒီမဵားအား ဆန္ႚကဵင္ေခဵမႁန္းဳက

March 17, 2008
>ဴပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆိုးဴမင္၀ၝဒီမဵားအား ဆန္ႚကဵင္ေခဵမႁန္းဳက

> ဴပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆိုးဴမင္၀ၝဒီမဵားအား ဆန္ႚကဵင္ေခဵမႁန္းဳက

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ေလးစားစံထားတဲ့ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္

March 17, 2008
>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ေလးစားစံထားတဲ့ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္

> ေလးစားစံထားတဲ့ ေလထီး ဦးအုန္းေမာင္ေမာင္စြမ္းရည္မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ေလးစားစံထားသူတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးအုန္းေမာင္ဟာ ရာသက္ပန္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးျဖစ္ၿပီး သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ေတြအတိုင္း တသက္သံုး မေတြမေ၀ မယိမ္းမယိုင္ဘဲ ေနထိုင္က်င့္ ၾကံသြားပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီေအာင္ေနထုိင္စားေသာက္ေလ့ရွိၿပီး၊ ကိုယ့္က်င့္သိကၡာအရာမွာလဲ...

Read more »

Archives