Monthly Archives: March 2008

>မဲေပး မေပး ေဆၾးေႎၾးဴငင္းခုံလဵက္ရႀိ

March 31, 2008
>မဲေပး မေပး ေဆၾးေႎၾးဴငင္းခုံလဵက္ရႀိ

> ဆႏၵခံယူပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံလ်က္ရိွဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည္ဟုဆုိေသာ ဆႏၵခံယူပဲြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံပဲြတစ္ခုကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႔တြင္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသူမ်ားမွာ ကုိေက်ာ္စြာမုိး(ဧရာ၀တီသတင္းဌာန)၊ ေဒါက္တာစန္းေအာင္ (စင္ၿပိဳင္အစုိးရ)၊ ကုိေအာင္မုိးေဇာ္ (လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ)၊ ဆလုိင္းလ်ံမႈန္း...

Read more »

>ေဒၝက္တာ တင္ေဇာ္လၾင္ – နယူးေယာက္ ရာမယန ကပၾဲႎႀင့္ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ

March 31, 2008
>ေဒၝက္တာ တင္ေဇာ္လၾင္ – နယူးေယာက္ ရာမယန ကပၾဲႎႀင့္ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ

> နယူးေယာက္ ရာမယန ကပၾဲႎႀင့္ တခဵိန္တုန္းက တကၠသိုလ္မႀာ ေဒၝက္တာ တင္ေဇာ္လၾင္မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခဲ့တဲ့ မတ္လက နယူးေယာက္မႀာ ရာမယန ကပၾဲတစ္ခုကို ရႀားရႀားပၝးပၝး ဳကည့္ခဲ့ရတယ္။ ႓မိႂႛလယ္က နာမည္ေကဵာ္...

Read more »

>To Vote or Not to Vote – tis a question

March 31, 2008
>To Vote or Not to Vote – tis a question

> To Vote or Not to Vote – tis a questionMarch 31, 2008

Read more »

>အဲန္အယ္ဒီက ဦးဴမင့္သိန္း စဵာပနအခမ္းအနား စကႆာပူက ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပ

March 31, 2008
>အဲန္အယ္ဒီက ဦးဴမင့္သိန္း စဵာပနအခမ္းအနား စကႆာပူက ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပ

> အဲန္အယ္ဒီက ဦးဴမင့္သိန္း စဵာပနအခမ္းအနား စကႆာပူက ဴမန္မာမဵားႎႀင့္ ကဵင္းပ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၈မတ္ ၃၁၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၈ က စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္ ေဆးကုသခံယူေနရင္း ကၾယ္လၾန္သူ အဲန္အယ္ဒီ...

Read more »

>ကံဳကီးထိုက္သူမဵားနဲႚ ႎိုင္ငံေရး

March 30, 2008
>ကံဳကီးထိုက္သူမဵားနဲႚ ႎိုင္ငံေရး

> သာသနဥေသွ်ာင္ ပဓာနာေစရဆရာေတာ္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ ၾသ၀ါဒကံၾကီးထိုက္မယ့္သူမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမား ညီညြတ္ေရးသို႔ေမာင္စြမ္းရည္ မတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ၁။ စစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံရင္ ကံႀကီးထိုက္မယ္ ၂။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဟန္ေဆာင္ေလးျဖစ္ျဖစ္ ညီၫႊတ္ၾကစမ္းပါ ဗမာႏိုင္ငံ...

Read more »

>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – တိုင္းဴပည္ရဲႛ ကံဳကမၳာကို အဆံုးအဴဖတ္ေပးတဲ့ ကာလ ေရာက္ေတာ့မယ္

March 30, 2008
>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – တိုင္းဴပည္ရဲႛ ကံဳကမၳာကို အဆံုးအဴဖတ္ေပးတဲ့ ကာလ ေရာက္ေတာ့မယ္

> တိုင္းဴပည္ရဲႛ ကံဳကမၳာကို အဆံုးအဴဖတ္ေပးတဲ့ ကာလ ေရာက္ေတာ့မယ္ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္းမတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈ တိုင္းဴပည္တဴပည္မႀာႎိုင္ငံေရးအဳကပ္အတည္း၊ ဒၝမႀမဟုတ္ ေရႀႛမတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာအေဴခအေနမဵိႂး ဳကံႂလာရရင္ “ေဆး႓မီးတို”ကအစ “တေဘာင္ေပး”၊ “နတ္လမ္းႌၿန္ေပး”တာေတၾ၊ “ေရၿငံုးမင္းအ႓မီးေမ႖ာ္” သလို ေမ႖ာ္ခိုင္းတာစတာေတၾ...

Read more »

>ေအာင္ဒင္ – ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႛကၾက္မႀ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္

March 30, 2008
>ေအာင္ဒင္ – ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႛကၾက္မႀ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္

> ဴပတ္ဴပတ္သားသား ကန္ႛကၾက္မႀ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္ေအာင္ဒင္မတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈ မိတ္ေဆၾမဵား၊ ရဲေဘာ္မဵားခင္ဗဵား မဳကာခင္ကဵင္းပေတာ့မယ့္ နအဖရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားအတၾင္း၊ ဴပည္တၾင္းမႀာေရာ ဴပည္ပ မႀာပၝ သေဘာထား ၂ ရပ္ ကၾဲဴပားေနတာ...

Read more »

>သူတိုႚ အိုဳကေလဴပီ

March 30, 2008
>သူတိုႚ အိုဳကေလဴပီ

> သူတိုႚ အိုဳကေလဴပီသခင္တင္ဴမတိုႚ ေမာင္ႎႀံက မတ္ ၂၄၊နႎၬလႁိင္တိုႚက ေမ ၁၀ တၾင္ မဂႆလာေဆာင္ဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၃၀၊ ၂၀၀၈ သခင္တင္ဴမက ဘုံဘ၀မႀာဴဖင့္ ဒုတိယပိုင္းကို ခဵစ္လႀစၾာေသာ ကၾယ္လၾန္သူ ဇနီးသည္ကို ဇာတ္ေကာင္ဴပႂလိုႚ...

Read more »

>တပတ္အတၾင္း စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵား

March 29, 2008

> တပတ္အတၾင္း စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵားမိုးမခမတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မိုးမခ စာဖတ္သူေတၾ ေပးပိုႚတဲ့စာေတၾကို သတင္းအဴဖစ္ လိုက္ဴပီး အတည္ဴပႂတင္ဴပဖိုႚထက္ သူတိုႚေဴပာခဵင္တဲ့ အသံနဲႚ အဴမင္ေလးေတၾကို အရင္းအတိုင္း ခံစားႎိုင္ဖိုႚ အေဴပးအလၿားတင္ဆက္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။...

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မီတီ) က စစ္အစိုးရ အေဴခခံဥပေဒကို ကန္ႚကၾက္ရန္ ပန္ဳကားခဵက္ ထုတ္

March 29, 2008

> အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မီတီ) ကစစ္အစိုးရ အေဴခခံဥပေဒကို ကန္ႚကၾက္ရန္ ပန္ဳကားခဵက္ ထုတ္မိုးမခမတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၈ အဲန္အယ္ဒီပၝတီ (လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မီတီ) အမည္ဴဖင့္ လူထုသိုႚ ပန္ဳကားခဵက္ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ စစ္အစိုးရ၏ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို...

Read more »

>ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ဴပည္သူေတၾရဲႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဖိုႛခၾင့္ ရႀိမရႀိ

March 29, 2008

> ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲအေပၞ ဴပည္သူေတၾရဲႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ဖိုႛခၾင့္ ရႀိမရႀိအာရ္အက္ဖ္ေအ မတ္လ ၂၇ ညပိုင္းအစီအစဥ္မတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၇ ရက္ေနႛ စစ္အစိုးရရဲႛ တပ္မေတာ္ေနႛအခမ္းအနားမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿရဲႛ မိန္ႛခၾန္း အေပၞ...

Read more »

>ေရဆန္ – ကဵေနာ့္ဘ၀ သူရဲေကာင္း

March 29, 2008
>ေရဆန္ – ကဵေနာ့္ဘ၀ သူရဲေကာင္း

> က်ေနာ့္ဘ၀၏ ပထမသူရဲေကာင္းေရဆန္မတ္ ၂၈၊ ၂၀၀၈(၁) ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃)ရက္ေန႔ကျဖစ္သည္။ မေန႔က က်ေနာ္၏ ဇနီးသည္ သားဦးဖြားျမင္ၿပီး သမီးမိန္းခေလးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကးနန္းတေစာင္ကုိ လက္ခံရရိွခ့ဲသျဖင့္ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ အတုိင္းမသိ ၀မ္းေျမာက္...

Read more »

>အဖၾဲႚခဵႂပ္ေဴပာခၾင့္ရ ဦးဴမင့္သိန္း ကၾယ္လၾန္

March 29, 2008
>အဖၾဲႚခဵႂပ္ေဴပာခၾင့္ရ ဦးဴမင့္သိန္း ကၾယ္လၾန္

> အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ စကၤာပူတြင္ ကြယ္လြန္ ဒီပီေအ သတင္းဌာနမတ္ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္သိန္း(အသက္ ၆၂ႏွစ္)သည္ စကၤာပူတြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစုက...

Read more »

>အဲန္အယ္ဒီက ေတာ္လႀန္ေရးေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ထုတ္ဴပန္

March 28, 2008
>အဲန္အယ္ဒီက ေတာ္လႀန္ေရးေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ထုတ္ဴပန္

> အဲန္အယ္ဒီက ေတာ္လႀန္ေရးေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ထုတ္ဴပန္၊ ေတာင္းဆိုခဵက္ ၉ ရပ္ ပၝရႀိမိုးမခမတ္ ၂၇၊ ၂၀၀၈

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – ဴဖည့္ဳကည့္ဴခင္း

March 28, 2008

> ဴဖည့္ဳကည့္ဴခင္းအရႀင္ဉာဏိကမတ္လ ၂၇၊ ၂၀၀၈ တစ္ႎႀစ္ကုန္ဴပန္ေတာ့မယ္။ အခဵိန္ေတၾကလည္း ဴမန္လုိက္တာ။ တစ္ႎႀစ္႓ပီး တစ္ႎႀစ္။ မႎႀစ္က ဴဖစ္စဥ္ေတၾဟာ မေနႛကပဲ ဴဖစ္သၾား လုိက္သလုိလုိ။ စိတ္မဵက္စိထဲ အစီအရီ။ ပုံရိပ္ေတၾက သစ္သစ္လၾင္လၾင္။ နာကဵင္စရာေတၾက...

Read more »

>စစ္အစိုးရက တရုတ္အိုလံပစ္ႎႀင့္ တိဘက္အေရးအခင္း ဆက္စပ္ဴခင္း မဴပႂရန္ သတိေပးခဵက္ထုတ္

March 28, 2008
>စစ္အစိုးရက တရုတ္အိုလံပစ္ႎႀင့္ တိဘက္အေရးအခင္း ဆက္စပ္ဴခင္း မဴပႂရန္ သတိေပးခဵက္ထုတ္

> စစ္အစိုးရက တရုတ္အိုလံပစ္ႎႀင့္ တိဘက္အေရးအခင္း ဆက္စပ္ဴခင္း မဴပႂရန္ သတိေပးခဵက္ထုတ္ဓာတ္ပုံ သတင္းမတ္ ၂၇၊ ၂၀၀၈

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ေမႀာက္ေမႀာက္ မည္းမည္း လူလူ

March 28, 2008
>၀င္းေပၞေမာင္ – ေမႀာက္ေမႀာက္ မည္းမည္း လူလူ

> ေမွာက္ေမွာက္ မည္းမည္း လုလု၀င္းေပၚေမာင္မတ္ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အလွည့္အေျပာင္း တခုကို အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းေစပါ့မလား။ ျပည္သူလူထုက မည္သို႔ေရြးခ်ယ္ တုံ႔ျပန္မည္ကို ယတိျပတ္ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္အခ်ိန္...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးက ၂၀၁၀ တၾင္ အရပ္သားအာဏာသိုႚ လၿဲမည္ဟုဆို ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က "တိုင္းဴပည္အေပၞ ဘယ္အခၝမႀ တပတ္မရိုက္ခဲ့" ဟု စာတမ္းခဵိတ္

March 27, 2008
>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးက ၂၀၁၀ တၾင္ အရပ္သားအာဏာသိုႚ လၿဲမည္ဟုဆို ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က "တိုင္းဴပည္အေပၞ ဘယ္အခၝမႀ တပတ္မရိုက္ခဲ့" ဟု စာတမ္းခဵိတ္

> ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးက ၂၀၁၀ တၾင္ အရပ္သားအာဏာသိုႚ လၿဲမည္ဟုဆိုေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က “တိုင္းဴပည္အေပၞ ဘယ္အခၝမႀ တပတ္မရိုက္ခဲ့” ဟု စာတမ္းခဵိတ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တပ္မေတာ္ေနႚအခမ္းအနားကို စစ္အစိုးရက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္...

Read more »

>ဒဂုန္တာရာ နဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ

March 27, 2008
>ဒဂုန္တာရာ နဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ

> ဒဂုန္တာရာ နဲႛ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛသားညၾန္ႛဦး၊ ဗၾီအိုေအ၊ မတ္လ ၂၆ ၂၀၀၈၊ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၈ နက္ဴဖန္ဟာဆိုလိုႛရႀိရင္ ၆၃ ႎႀစ္ေဴမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လႀန္ေရးေနႛဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကေတာ့ တပ္မေတာ္ေနႛလိုႛ ေဴပာင္းလဲ႓ပီးေတာ့...

Read more »

>ဆန္ဖရန္ေလဆိပ္က ဗုဒၶရုပ္ပၾားေတာ္မ်ား

March 27, 2008

> ဆန္ဖရန္ေလဆိပ္က ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဆန္ဖရန္ေလဆိပ္ျပတိုက္က ခရီးသည္ခမ္းမေဆာင္မွာ အေရွ႔ေတာင္အာရွက ရာစုႏွစ္ ၈ ခုစာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား အစုအေ၀း တင္ျပခ်က္ကို တင္ဆက္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီယားနဲ႔...

Read more »

Archives