Monthly Archives: February 2008

>မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း

February 29, 2008
>မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း

> မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္းေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ဴမိႂႚဳကီး တခုလုံး မီးခိုးေတၾ အူေနခဵိန္မႀာ သတိဴပန္၀င္လာဴခင္းဴဖစ္သည္။ လက္ထဲမႀာ ဴမဲဴမဲဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ကေလာင္၊ ကင္မရာႎႀင့္ အသံဖမ္းစက္တိုႚက တစစီ လၾင့္စင္သၾားဴခင္း...

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း ေဳကဴငာ

February 29, 2008
>အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း ေဳကဴငာ

> အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း ေဳကဴငာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အထူးေဳကဴငာခဵက္ ၂/၂၀၀၈ ဴဖင့္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ ယခု ကဵင္းပမည့္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲသည္...

Read more »

>တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ

February 29, 2008
>တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ

> တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္လဆန္းမႀ စဴပီး တရုတ္အိုလံပစ္သပိတ္ေမႀာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္လာဳကရာ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားကလည္း တခဲနက္ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္လာဳကသည္။ အထူးသဴဖင့္ စစ္အစိုးရက...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ၁

February 29, 2008
ဂ်ဴနီယာ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ၁

> The Ballad Of Hairy Joe – by Sol Panitz မုတ္ဆိတ္ေမြး အေရးေတာ္ပုံ ျပဇာတ္ – ၁ ဂ်ဴနီယာ၀င္း (ဘာသာျပန္သည္) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

>သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္

February 28, 2008
>သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္

> သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အယင္ေတာ့ ဂဵပန္ဴပည္က ေဂၞဇီလာ ကမၲာပတ္ပၝတယ္။ ပၝးစပ္က မီးေတၾ မႁတ္တာတိုႚ၊ ဟိုေအာ္ ဒီေအာ္နဲႚ တိုက္ဳကီးေတၾကို တၾန္းတာ...

Read more »

>စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္

February 28, 2008
>စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္

> စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္ တဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မတရားမႁကို စီရင္ေနသည့္ တရားရုံးမဵား ၁၉၆၂ ခုနႀစ္ကတည္းက ကဵင့္သုံးေနေသာ အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က တရားစီရင္ေရး စံနစ္ဆိုသည္က...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ရစ္ပေလမႀ ဦး၀င္းတင္အထိ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၁၁ ဳကာ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ

February 28, 2008
>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ရစ္ပေလမႀ ဦး၀င္းတင္အထိ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၁၁ ဳကာ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ

> ရစ္ပေလမႀ ဦး၀င္းတင္အထိ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၁၁ ဳကာ ဟံသာ၀တီသတင္းစာေမာင္စၾမ္းရည္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရလက္ထက္မႀာ ေထာင္သက္အဳကာဆံုး ေထာင္မင္းသား႒ကီးကေတာ့ ဦး၀င္းတင္ပၝပဲ။ ဦး၀င္းတင္ ဆိုတဲ့ နာမည္ရဲႛေရႀႛမႀာ ဟံသာ၀တီဆိုတာ ပၝရႀိတယ္။ အဓိပၯာယ္ကေတာ့...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဴပည္သူကို ယုံပၝ

February 28, 2008
>၀င္းေပၞေမာင္ – ဴပည္သူကို ယုံပၝ

> ျပည္သူကို ယုံပါ၀င္းေပၚေမာင္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ရရွိလာသမွ် ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ နအဖက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ...

Read more »

>ခင္ဴမဇင္ – ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း

February 28, 2008
>ခင္ဴမဇင္ – ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း

> အႎုပညာေမႀာ္ေအာင္ထားေသာ ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း ခင္ဴမဇင္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခ့ဲသည့္ ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ေကဵာ္က က႗န္မသည္ ထူးဴခားသည့္ပန္းခဵီဴပပဲၾတစ္ပဲၾကုိ ဳကည့္ရႀႂခ့ဲရပၝသည္။ ထုိဴပပဲၾမႀာ အမဵႂိးသမီးပန္းခဵီပညာရႀင္ ေဒၞခင္ခင္၀င္း၏ “လမ္းခဲၾကေလး“ အမည္ရိႀ ပန္းခဵီဴပပဲၾဴဖစ္သည္။ နာမည္ေလးက...

Read more »

>တပ္မေတာ္အစိုးရဆိုဴပီး ဴပည္သူေတၾကို မီးေဘး၊ ကပ္ေဘးေတၾက ကာကၾယ္မေပးႎိုင္

February 27, 2008

> တပ္မေတာ္အစိုးရဆိုဴပီး ဴပည္သူေတၾကို မီးေဘး၊ ကပ္ေဘးေတၾက ကာကၾယ္မေပးႎိုင္၊ ကယ္တင္ ေစာင့္ေရႀာက္တာလည္း မလုပ္ႎိုင္။ ဒၝနဲႚမဵား …စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵားေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မိုးမခအဖၾဲႚဆီကို ၀င္လာတဲ့စာေတၾကတဆင့္ သတင္းေတၾ၊ စာေတၾ တင္ဴပေပးရတာဴဖစ္ပၝတယ္။...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

February 27, 2008
>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ

Read more »

>ယာေတာက သာေဴဗာ – အစၾမ္းထက္တဲ့ မဲလက္နက္နဲႚ ဴပည္သူႚအစဥ္အလာ

February 27, 2008

> အစၾမ္းထက္တဲ့ မဲလက္နက္နဲႚ ဴပည္သူႚအစဥ္အလာယာေတာက သာေဴဗာ၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇ ကိုဟိုဒင္းေရ- ကဵေနာ္တိုႛဗမာႎိုင္ငံသားေတၾ အစၾမ္းဴပရမယ့္အခဵိန္ ေရာက္လာဴပန္ပၝေပၝ့လားဗဵာ။ မဵက္စိလည္မသၾားနဲႛအုန္းေနာ္၊ မိတ္ေဆၾ႒ကီး။ ကဵေနာ္ဆိုလိုတာက နအဖကဵင္းပေတာ့မယ့္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ႒ကီးကိုေဴပာတာ။ ဘာတဲ့၊ ေမလထဲမႀာကဵင္းပမယ္ဆို မဟုတ္လား။...

Read more »

>ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္း

February 27, 2008
>ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္း

> ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ဒီ က ဗဵာ

February 27, 2008
>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ဒီ က ဗဵာ

> ဒီ က ဗဵာပန္းခဵီ ထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဒီ က ဗဵာကေနဳကိႂေဴပာထားခဵင္တာက …ဒီကဗဵာထဲမႀာေနာက္ထပ္ ကဗဵာတပုဒ္ကိုဘယ္သူမႀ မရိပ္မိေအာင္ ဴမႂပ္မထားဘူး။ ဒီကဗဵာကဘယ္ေနႚေရာက္ရင္ ဘာလုပ္ဳကမယ္လိုႚ ဘယ္သူႚကိုမႀအခဵိန္းအခဵက္ မေပးခဲ့ပၝဘူးဒီကဗဵာကို ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့စာေဳကာင္းေတၾရဲႚ...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

February 27, 2008
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ တိမ္ဦးေလေဴပ ေမာင့္ကိုေစ – ဦးပန္တဵာသတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာလူထုလႁပ္ရႀားမႁ ဳကီးဳကပ္ေရးေကာ္မီတီရဲႚ ေဳကဴငာခဵက္ဂဵပန္ဴပည္ေရာက္ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဖၾဲႚ – ရန္ႎိုင္ထၾန္း(ကိုရီးယား)ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္...

Read more »

>စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ ထုတ္ဴပန္ဴပီ

February 27, 2008

> စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ ထုတ္ဴပန္ဴပီဘီဘီစီ၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈၊ ညပိုင္းအစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴပႂႎိုင္ေရးအတၾက္ ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ကို ဴပဌာန္းလိုက္ပၝ႓ပီ။ ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘန္ေကာက္က ကိုမင္းထက္ေရ...

Read more »

>အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵား

February 26, 2008
>အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵား

> အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵားမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲ နဲႚ ဴငိမ္းခဵမး္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ တေလဵာက္လုံးမႀာ အမဵႃိးသားေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ လႁပ္ရႀားသူမဵားနဲႚ...

Read more »

>မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္

February 26, 2008
>မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္

> မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္ဳသရသ နဲႛ ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈

Read more »

>ဘီဘီစီ တပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသတင္း သံုးသပ္ခဵက္

February 26, 2008

> ဘီဘီစီ တပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသတင္း သံုးသပ္ခဵက္ေဒၞရီရီေအာင္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၃ အစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ေသာတရႀင္မဵားရႀင္ ဒီသတင္းပတ္ထဲမႀာပဲ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ေရးဆၾဲ႓ပီးစီးသၾား႓ပီလိုႛ ဴမန္မာအစိုးရက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛက...

Read more »

>လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ႎႀင့္ ဗၾီအိုေအ

February 26, 2008

> လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ႎႀင့္ ဗၾီအိုေအ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ဗၾီအိုေအ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄ ၂၀၀၈ “အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း လူထုဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကရန္ လႁံႛေဆာ္စည္းရံုးဴခင္း” ဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒသစ္အတၾက္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲကို ေမလအတၾင္းမႀာကဵင္းပ႓ပီး...

Read more »

Archives