ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ပဟုိတယ္/ခရီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏုိင္ငံျခားေငြ သန္း ၇ဝဝ ေက်ာ္…

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ပဟုိတယ္/ခရီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ႏုိင္ငံျခားေငြ သန္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္ ဇူလုိင္ ၂၇

ျမန္မာ့ခရီးသြားေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္း အေဝးကုိ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲေလ့စ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာတင္ေရႊ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင့္အတန္းကုိ ကမၻာကသိေအာင္ျပသႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ပခရီးသြားဦးေရ ပိုမုိမ်ားျပားလာေနၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ ပ်ဴေခတ္ ေဒသႀကီးသုံးခုျဖစ္ေသာ ဗိႆႏုိး၊ သေရ ေခတၱရာ၊ ဟန္လင္းေဒသမ်ားသို႔ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားျပားစြာ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားထံမွ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေၾကးႏွင့္တကြ ျပည္ပမွလာေရာက္ေသာ ခရီးသြားမ်ားသုံးစဲြ သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားသည္ တုိင္း ျပည္အတြက္ ဝင္ေငြမ်ားျဖစ္ရာ ခရီး သြားလုပ္ငန္းကို မီးခိုးမဲ့စက္႐ုံဟု ႏုိင္ငံတကာမွ တင္စားသုံးႏႈန္းေျပာဆုိေနေၾကာင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၆၉ဝ ဒသမ ၈၈ သန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ဟုိတယ္ ၂၂ လုံး၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၃၈ ဒသမ ၂ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ဖက္စပ္ အက်ဳိးတူ ဟိုတယ္ေလးလုံး(ရန္ကုန္ တြင္ သုံးလုံး၊ မႏၲေလးတြင္ တစ္လုံး)ကို ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾက ေၾကာင္း၊ အသင္းဝင္တိုးပြားၿပီး စုေပါင္း၍ တစ္ဦးခ်င္းအသိအျမင္၊ ဗဟုသုတလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္သြားရန္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အဖြဲ႕တြင္ ေလေၾကာင္း လိုင္းခုနစ္ခု၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ငပလီကမ္း ေျခ၊ ဟိုတယ္ ၃၃ လုံး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ၇၄ ဖြဲ႕၊ ျပည္တြင္းသြားႏွစ္ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁၇ ဦးရွိေၾကာင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

(ေမာင္ေစေအာင္)

via The Mirror Daily’s Facebook Wall http://ift.tt/1punG9j http://ift.tt/eIlFV0

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ပဟုိတယ္/ခရီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏုိင္ငံျခားေငြ သန္း ၇ဝဝ ေက်ာ္…

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္ပဟုိတယ္/ခရီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ႏုိင္ငံျခားေငြ သန္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္ ဇူလုိင္ ၂၇

ျမန္မာ့ခရီးသြားေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္း အေဝးကုိ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္က ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲေလ့စ္ဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာတင္ေရႊ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင့္အတန္းကုိ ကမၻာကသိေအာင္ျပသႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ျပည္ပခရီးသြားဦးေရ ပိုမုိမ်ားျပားလာေနၿပီး မၾကာမီကာလအတြင္း ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္အျဖစ္ ပ်ဴေခတ္ ေဒသႀကီးသုံးခုျဖစ္ေသာ ဗိႆႏုိး၊ သေရ ေခတၱရာ၊ ဟန္လင္းေဒသမ်ားသို႔ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ားျပားစြာ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားထံမွ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေၾကးႏွင့္တကြ ျပည္ပမွလာေရာက္ေသာ ခရီးသြားမ်ားသုံးစဲြ သည့္ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ားသည္ တုိင္း ျပည္အတြက္ ဝင္ေငြမ်ားျဖစ္ရာ ခရီး သြားလုပ္ငန္းကို မီးခိုးမဲ့စက္႐ုံဟု ႏုိင္ငံတကာမွ တင္စားသုံးႏႈန္းေျပာဆုိေနေၾကာင္း၊ ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၆၉ဝ ဒသမ ၈၈ သန္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ဟုိတယ္ ၂၂ လုံး၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၃၈ ဒသမ ၂ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ဖက္စပ္ အက်ဳိးတူ ဟိုတယ္ေလးလုံး(ရန္ကုန္ တြင္ သုံးလုံး၊ မႏၲေလးတြင္ တစ္လုံး)ကို ျပည္တြင္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾက ေၾကာင္း၊ အသင္းဝင္တိုးပြားၿပီး စုေပါင္း၍ တစ္ဦးခ်င္းအသိအျမင္၊ ဗဟုသုတလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္သြားရန္ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အဖြဲ႕တြင္ ေလေၾကာင္း လိုင္းခုနစ္ခု၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ အင္းေလး၊ ေငြေဆာင္ႏွင့္ငပလီကမ္း ေျခ၊ ဟိုတယ္ ၃၃ လုံး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ၇၄ ဖြဲ႕၊ ျပည္တြင္းသြားႏွစ္ဖြဲ႕ စုစုေပါင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁၇ ဦးရွိေၾကာင္း ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

(ေမာင္ေစေအာင္)

via The Mirror Daily’s Facebook Wall http://ift.tt/1punG9j http://ift.tt/eIlFV0

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ရြာသူ ရြာသားမ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေလးခြ…

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ရြာသူ ရြာသားမ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္
ေလးခြႏွင့္ခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ေပါက္သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိ
========================================================

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလုိင္ ၂၇

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္က မုိးႀကိဳးျပင္အလယ္ရြာမွ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ေလးခြ၊ ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အခ်ဳိ႕ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း အေနာက္ဘက္မ်က္ႏွာစာ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရဲကင္း၏ ယာယီၿခံစည္း႐ုိးအျပင္ ဘက္ ေပ ၂ဝ ခန္႔အကြာ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းသို႔ မုိးႀကိဳးျပင္အလယ္ ရြာေန ေဒၚဝ
(၃၅) ႏွစ္ အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၅ ဦးခန္႔က ႏြားအေကာင္ ၇ဝ ခန္႔အား လာေက်ာင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါေက်းရြာမွ အမ်ဳိး သား ၃၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ၃ဝ ခန္႔က ႏြားအေကာင္ ၈ဝ ခန္႔ျဖင့္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၿခံစည္း႐ုိးကာရံထားသည့္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ ႏြားေက်ာင္းလိုေၾကာင္း လံုၿခံဳေရးတပ္္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လာေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ရာ တပ္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက စီမံကိန္းဧရိယာျဖစ္၍ အႏၲရာယ္ရွိသျဖင့္ အျပင္တြင္သာ ေက်ာင္းရန္ ရွင္းျပသည္ကို လက္မခံ ဘဲ ဆဲဆုိၿပီး ၿခံစည္း႐ုိးအား အတင္းတြန္းလွဲဖ်က္ဆီး ကာ ႏြားမ်ားကို ေမာင္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းသို႔ ေမာင္းသြင္းသျဖင့္ လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ႏြားမ်ား စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း မဝင္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္ တားဆီးၿပီး ျပန္လည္ေမာင္းႏွင္ ခဲ့ရာ အဆုိပါ ရြာသူ ရြာသားမ်ားက တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေလးခြမ်ား၊ ခဲမ်ား ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ နဖူးတြင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာတစ္ခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္

ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ တုိင္းေဒသ ႀကီး လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ႏွင့္စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး တို႔က အဆုိပါေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာ ၿပီး အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ေသာ္လည္း
ရြာသူ ရြာသား ၈ဝ ခန္႔က ႏြားမ်ားကို အကာအကြယ္ယူ၍ ေလးခြ၊ ခဲမ်ားျဖင့္ဆက္လက္ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ရြာသူ ရြာသားမ်ားသည္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းရွိ လိပ္ခြံေတာင္အနီးတြင္ ျပန္လည္စုစည္းၿပီးယင္းေတာင္ေပၚရွိ ရဲကင္း၌ လံုၿခံဳေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေလးခြ၊ ခဲမ်ားျဖင့္ မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဘန္ကာအနီးသို႔ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ၁၂ ဗုိ႔ေသနတ္ျဖင့္ ႏွစ္ခ်က္ သတိေပးပစ္ခတ္ခဲ့မွသာ လူစုကြဲၿပီး ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရြာသူ ရြာသားမ်ား၏ ေလးခြႏွင့္ ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္မႈေၾကာင့္ လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ငါးဦးဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ သျဖင့္ မံုရြာျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ဆား လင္းႀကီးျပည္သူ ႔ေဆး႐ံုတုိ႔သို႔ပို႔ေဆာင္ ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္ စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက ဥပေဒႏွင့္အညီ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

(သတင္းစဥ္)

via The Mirror Daily’s Facebook Wall http://ift.tt/1q7pWVy http://ift.tt/eIlFV0

အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ဒီခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္ထြက္ခဲ့သလဲ ——– လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ၀န္းက…

အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ဒီခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္ထြက္ခဲ့သလဲ
——–
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္က ပုဒ္မ ၄၃၆ အပါအ၀င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုး ေရးဆဲြခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ဒီခ်ဳပ္က အဘယ္ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ ထြက္ခြာခဲ့သလဲဆုိသည္မွာ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဇာတ္၀င္ခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရက NLD သည္ တစ္ပါတီအလိုက် ညီလာခံမ်ိဳးျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အစိုးရကုိ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား တမင္ေတာင္းဆိုၿပီး ညီလာခံက သပိတ္ေမွာက္ထြက္သြားသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သတင္းေဆာင္းပါး အျပည့္အစုံ….http://ift.tt/UCNzv5


အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ဒီခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္ထြက္ခဲ့သလဲ
www.7daydaily.com
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္က ပုဒ္မ ၄၃၆ အပါအ၀င္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုး ေရးဆဲြခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ ဒီခ်ဳပ္က အဘယ္ေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ ထြက္ခြာခဲ့သလဲဆုိသည္မွာ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဇာတ္၀င္ခန္းတစ္ခန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://ift.tt/UCNyXT http://ift.tt/eIlFV0

ဒီလိုတုိင္းျပည္မွာ အတုိက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ မလုပ္တာအေကာင္းဆုံးဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းဆ…

ဒီလိုတုိင္းျပည္မွာ အတုိက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ မလုပ္တာအေကာင္းဆုံးဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းဆုိ
===================================================
ယုန္ေလး(ျမစ္မခ) ၊ Flower News Journal အတဲြ(၁၀) အမွတ္(၂၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံ မ်ဳိး၌ အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မလုပ္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ ေရာက္စဥ္ တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္ေနသည့္ အ ေတြ႕အႀကံဳကို အေျခခံ၍ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္း ေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳ သင္းက ေျပာသည္။
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္မ်ားအတြင္း၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးမွာ လႊတ္ေတာ္မေခၚဆံုး လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူမႈ မရွိ ျခင္းက ျပည္သူ႔အခြင္႔အေရး ဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ ေပၚေစေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

”ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေတာ့ ပါတီကို ၾကည့္လို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ပံုေသတြက္လို႔ မရဘူး။ မ်က္စိေတာ့ ေတာ္ ေတာ္လည္တယ္၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္ေတြက ဘာမွေျပာဘူး။ ထူးျခား ခ်က္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း (Lonely) ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ယင္းက ဆက္ ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၃ ဦးရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ေျခာက္ဦးပါသည့္အနက္ တစ္ ဦးမွာ ဝန္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီး တစ္ဦးမွာ တပ္မ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္ ေလးဦး၌ အသံမထြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။
”တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ NNFP ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသမီးက ေတာ့ လူမ်ဳိးျခားျဖစ္တဲ႔အတြက္ အခြင္႔အ ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေနတယ္။ အ ခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘြဲ႕ရျဖစ္ေပမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အထိ ဘာ မွမေျပာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ ဦးရွိတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း က ေျပာသည္။

လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း မည္သည့္စနစ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ကို မသိရွိရေသး၍ တစ္သီးပုဂၢလအေနျဖင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း မခြဲျခားရေသးေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းက ဆက္ေျပာသည္။
၂ဝ၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၃ဝ ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို ရက္ ၉ဝ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလကုန္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလဆန္း ပိုင္းအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ ဦးက အတည္ျပဳေျပာသည္။

၂ဝ၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း က်င္းပဖြယ္ ရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအားလံုး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု တိုင္းေဒ သႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္လိႈင္က ဆိုသည္။

ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းက ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မဲဆြယ္ကာလဆိုင္ရာ လိုက္နာ သင္႔သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို သတင္းထုတ္ ျပန္ၿပီးေနာက္ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
”ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကလဲ လုပ္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ၿပိဳင္မွာပါပဲ။ ပါတီႀကီးတစ္ ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္တာ ႐ံႈးတာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားပါပဲ။ ျပည္သူ အမ်ားစု ဆႏၵအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလက္ ခံမွာပါ။ ၿပိဳင္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေန ရာအျပည့္ၿပိဳင္မွာပါ”ဟု ¤င္းကဆိုသည္။
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ¤င္းတို႔ ပါတီေအာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား သင္ ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္ ျပည္သူ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားကို လည္း ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ ရြယ္ပို႔ခ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1ptY6kI http://ift.tt/g8FRpY

ဒီလိုတုိင္းျပည္မွာ အတုိက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ မလုပ္တာအေကာင္းဆုံးဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းဆ…

ဒီလိုတုိင္းျပည္မွာ အတုိက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ မလုပ္တာအေကာင္းဆုံးဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းဆုိ
===================================================
ယုန္ေလး(ျမစ္မခ) ၊ Flower News Journal အတဲြ(၁၀) အမွတ္(၂၉)

ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံ မ်ဳိး၌ အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မလုပ္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔တက္ ေရာက္စဥ္ တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္ေနသည့္ အ ေတြ႕အႀကံဳကို အေျခခံ၍ တစ္သီးပုဂၢလတိုင္း ေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳ သင္းက ေျပာသည္။
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္မ်ားအတြင္း၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးမွာ လႊတ္ေတာ္မေခၚဆံုး လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူမႈ မရွိ ျခင္းက ျပည္သူ႔အခြင္႔အေရး ဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ ေပၚေစေၾကာင္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

”ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေတာ့ ပါတီကို ၾကည့္လို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ပံုေသတြက္လို႔ မရဘူး။ မ်က္စိေတာ့ ေတာ္ ေတာ္လည္တယ္၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္ေတြက ဘာမွေျပာဘူး။ ထူးျခား ခ်က္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း (Lonely) ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ယင္းက ဆက္ ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂၃ ဦးရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ေျခာက္ဦးပါသည့္အနက္ တစ္ ဦးမွာ ဝန္ႀကီးျဖစ္သြားၿပီး တစ္ဦးမွာ တပ္မ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္ ေလးဦး၌ အသံမထြက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။
”တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ NNFP ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ဳိးသမီးက ေတာ့ လူမ်ဳိးျခားျဖစ္တဲ႔အတြက္ အခြင္႔အ ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေနတယ္။ အ ခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘြဲ႕ရျဖစ္ေပမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္တဲ့အထိ ဘာ မွမေျပာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ ဦးရွိတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း က ေျပာသည္။

လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း မည္သည့္စနစ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ကို မသိရွိရေသး၍ တစ္သီးပုဂၢလအေနျဖင္႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း မခြဲျခားရေသးေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းက ဆက္ေျပာသည္။
၂ဝ၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၃ဝ ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို ရက္ ၉ဝ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလကုန္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလဆန္း ပိုင္းအတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ဖြယ္ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ ဦးက အတည္ျပဳေျပာသည္။

၂ဝ၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း က်င္းပဖြယ္ ရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအားလံုး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု တိုင္းေဒ သႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ဒဂံုဆိပ္ ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္လိႈင္က ဆိုသည္။

ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းက ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မဲဆြယ္ကာလဆိုင္ရာ လိုက္နာ သင္႔သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို သတင္းထုတ္ ျပန္ၿပီးေနာက္ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
”ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကလဲ လုပ္မယ္ဆိုတာနဲ႔ ၿပိဳင္မွာပါပဲ။ ပါတီႀကီးတစ္ ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္တာ ႐ံႈးတာကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားပါပဲ။ ျပည္သူ အမ်ားစု ဆႏၵအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလက္ ခံမွာပါ။ ၿပိဳင္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေန ရာအျပည့္ၿပိဳင္မွာပါ”ဟု ¤င္းကဆိုသည္။
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ¤င္းတို႔ ပါတီေအာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္၊ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား သင္ ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္ ျပည္သူ႔ မဟာဗ်ဴဟာ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားကို လည္း ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္ ရြယ္ပို႔ခ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1ptY6kI http://ift.tt/g8FRpY

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္ ေအာင္ပန္းတြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲ ===…

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္ ေအာင္ပန္းတြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲ
=============================================
ေအာင္ပန္း၊ ဇူလိုင္ ၂၆- တ႐ုတ္-ျမန္ မာနယ္စပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေအာင္ပန္း ၿမိဳ႕ ျပည္သာယာေဈးအနီး ဆက္ သြယ္ေရးစာတိုက္ေရွ႕ရွိ ထရန္စေဖာ္ မာအိုးအနီးတြင္ ဇူလိုင္၂၅ရက္၊ ည ၁၁နာရီက ဗုံးတစ္လုံးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ထရန္စေဖာ္မာကို ထိသြားၿပီး တစ္ ၿမိဳ႕လုံး မီးေမွာင္က်သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ညတြင္းခ်င္း လၽွပ္စစ္လုပ္သားမ်ား က ရွင္းလင္းေရးမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း နံနက္ရွစ္နာရီေက်ာ္က်မွ ဗုံး ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းအျဖစ္မွန္ကို သိခဲ့ ၾကရေၾကာင္း ေအာင္ပန္းေဒသခံတစ္ ဦးက ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ သို႔ ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္ပန္းျပည္သာ ယာေဈးအနီးမွ ထရန္စေဖာ္မာအိုး ႏွင့္ ယင္းႏွင့္မလွမ္းမကမ္းေပ၂၀ အကြာရွိ ပုလင္းႏွင့္ သံတိုသံစေရာင္း ဝယ္ေရးေဈးဆိုင္ခုံတန္းေပၚရွိ ပု လင္းလြတ္တစ္လုံးထဲသို႔ ခ်ိန္ကိုက္ဗုံး တစ္လုံးေထာင္ထားခဲ့ရာ ယင္းခ်ိန္ ကိုက္ဗုံးက မေပါက္ကြဲခဲ့ဘဲ မနက္မိုး လင္းဆိုင္အဖြင့္တြင္မွ ဆိုင္အလုပ္သ မားတစ္ဦးကေတြ႕ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ သို႔ အေၾကာင္းၾကားရာမွ ညပိုင္းက ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမွာ ေအာင္ပန္းေဒသခံမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပိုင္းက ထရန္စေဖာ္မာအိုးေပါက္ ကြဲသည္ဟု ယူဆထားခဲ့ၾကသလိုမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဗုံးေထာင္ ဗုံးေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္ဟု ေဒသ ခံမ်ားက ရွင္းျပသည္။

”မေန႔ညကတည္းက ဗုံးေပါက္ တာကို ဒီကေန႔မနက္က်မွ ဗုံးေပါက္ ကြဲမွန္းသိရတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးဗ်ာ။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ဗုံးကြဲခ်ိန္မွာ ထရန္စေဖာ္မာအိုးကြဲၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံး မီး ပ်က္သြားတာလို႔ပဲ ထင္ၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ညတြင္းခ်င္းပဲ အီးပီစီက အ လုပ္သမားေတြ၊ ရဲေတြေရာ စစ္ဖက္ ကပါလာၿပီး ရွင္းလင္းေရးလုပ္ၾကေသး တာပဲ။ ဒါေတာင္ ဗုံးကြဲတာလား။ ထရန္စေဖာ္မာအိုးကြဲတာလား မသိ ဘူးဆိုတာေတာ့အလြန္ဆိုးတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး အေဆာက္အအုံ အမိုးေတြ ပြင့္ထြက္၊ အဲဒီေရွ႕က အိမ္ျပတင္းေပါက္မွန္ေတြ ကြဲသြား တာေတာင္ ဗုံးကြဲမွန္းမသိၾကတာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ ထရန္စေဖာ္မာ ကေတာ့ မပ်က္စီးသြားဘူး။ အုတ္ ခုံပဲကၽြံက်သြားတာ။ ေတာ္ေသးတာ က ဗုံးက ႏွစ္လုံးေထာင္ထားတာ တစ္ လုံးပဲကြဲလို႔။ တကယ္ဆို ဒီလိုေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တစ္လုံးက မနက္ လင္းမွ မကြဲေသးဘဲ ေတြ႕လို႔ မနက္မွ သာထပ္ကြဲရင္ လူေတြ ထိခိုက္နိုင္ တယ္။ အခုရဲေတြေရာ၊ စစ္ဘက္က ေရာ ေရာက္ေနၾကတယ္” ဟု အဆို ပါေဒသခံက ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။
ပုလင္းခြံႏွင့္ သံတိုသံစေရာင္း ဝယ္ေရးခုံေပၚရွိ ပုလင္းလြတ္အတြင္း ေထာင္ထားသည့္ ဗုံးကို ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ မနက္ ၁၁နာရီ ၃၅မိနစ္က်မွ မဆခ ၉၀၃ အေျမာက္တပ္ကလာၿပီး ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီး ရွင္းလင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဗုံးေပါက္ကြဲ မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့မႈ တစ္ စုံတစ္ရာမရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ပန္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းရာတြင္ ”ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့တာ ဟုတ္ပါတယ္။ က်န္တာေတြ ထုတ္ ျပန္ဖို႔က ညႇိႏွိုင္းေနတုန္းပါ”ဟု တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။
ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး႐ုံးသို႔ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ” ထရန္စ ေဖာ္မာဘာမွ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ မရွိပါဘူး။ ထရန္စဖာမာတင္ထားတဲ့ အုတ္ခုံပ်က္ စီးၿပီး ကၽြံက်သြားတာပါ။ ထရန္စေဖာ္ မာကေတာ့ လုံးဝအေကာင္းအတိုင္း ပါပဲ”ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ျပသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ”ဒီဖက္ ပိုင္းမွာက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ကလူေတြနဲ႔ ေမွာင္ခိုသမားေတြနဲ႔ ေရာယွက္ေနတယ္။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းက လူေတြလာရင္ ေဒသ ခံသတင္းတပ္ဖြဲ႕က သိတာမ်ားတယ္။ ဒီေပါက္ကြဲမႈက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းက လူေတြလုပ္တာ မျဖစ္နိုင္ ဘူး။ ေမွာင္ခိုသမားေတြနဲ႔ ေအာင္ပန္း ၿမိဳ႕ရဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ဖ်က္ ဆီးခ်င္တဲ့သူေတြက လုပ္တာလို႔ထင္ ပါတယ္”ဟု ေအာင္ပန္းေဒသခံ ပ အိုဝ္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးက သူ႔အျမင္ေျပာ ျပသည္။ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕သည္ ရွမ္း ျပည္ေတာင္ပိုင္း၏ ကုန္စည္ေရာင္း ဝယ္ဖလွယ္ေဖာက္ကားရာ အဓိက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

MLO
#Democracytoday

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1rOWfM3 http://ift.tt/g8FRpY

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္မရလွ်င္ ဆန္ရွင္ ထပ္မံဖယ္ရွားရန္မရွိဟု…

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္မရလွ်င္
ဆန္ရွင္ ထပ္မံဖယ္ရွားရန္မရွိဟု အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆို
===============================================
ဇမၺဴထြန္း ၊ Flower News Journal အတဲြ(၁၀) အမွတ္(၂၉)

ျမန္မာအစိုးရအေန ျဖင့္NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတေရြးခ်ယ္ခ့ခြင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ တားဆီးထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း မရွိ ပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ဆန္ရွင္ပိတ္ပင္ ထားမႈကို ဖယ္ရွားေပးသြားရန္မရွိဟု အေမ ရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦး က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္ သည္။

ရီပတ္ဘလီကင္ပါတီေခါင္း ေဆာင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မိုက္မက္ကြန္ နဲလ္က အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အစိုးရကာလအတြင္း ဆန္ရွင္ အေရးယူထားရွိခဲ့မႈမ်ားကို ဖယ္ရွား ေပးရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ အစိုးရအေနျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုေျပာင္းလဲတိုး တက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဆန္ရွင္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို အဆံုး သတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဖူးေသာ အ ေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ မက္ကြန္နဲလ္ က ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တခ်ဳိ႕ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ကို ျပင္ဆင္မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္းမရွိပါ က ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ တစ္ဦး တစ္ ေယာက္ခ်င္းစီအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူထား ေသာ ဆန္ရွင္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ခက္ခဲေစ လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမႈသည္ ဦးစားေပးကိစၥရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားက ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္လွည့္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စိုးရိမ္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

မက္ကြန္နဲလ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားမ ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာန၌ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1AnSocU http://ift.tt/g8FRpY

ၾကားျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အခ်ိန္မီထုတ္ျပန္ရန္မေသခ်ာ ဟု ေရြးေကာ…

ၾကားျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အခ်ိန္မီထုတ္ျပန္ရန္မေသခ်ာ ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆို
======================================
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၅- ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ကုန္၌ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရး လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားကို ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္ အမီ ထုတ္ျပန္နိုင္ေရးမွာ မေသခ်ာ ေသး ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္(ျပည္ေရြးေကာ္)မွ သိရ သည္။

”ေလာေလာဆယ္ လုပ္ေနဆဲ ပါ။ အရင္နည္းဥပေဒက မပယ္ဖ်က္ ေသးဘူး။ အခုထိျပင္ေနဆဲပါ။အခ်ိန္မီထုတ္ျပန္နိုင္ရင္လဲ ထုတ္နိုင္ မယ္။ မမီရင္လဲ မမီဘူး။ အခုထိ မေျပာနိုင္ေသးဘူး”ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယ အတြင္းေရးမႉး ဦးလွေမာင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီ ယာမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲကိုယ္စား လွယ္မ်ား အတြက္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသး ဟု နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

”ေကာ္မရွင္က မၽွတၿပီး လြတ္ လပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အေတြ႕အၾကဳံ အရေျပာရရင္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ တခ်ိဳ႕မဲ႐ုံကမဝင္ခိုင္းတာေတြရွိတယ္။ အခုလဲ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိေသးပါဘူး”ဟု ျပည္ ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဒဂုံဆိပ္ကမ္း(၂)မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးတင္လွိုင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ အသိအမွတ္ ျပဳမႈရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွန္ကန္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြး ခ်ယ္နိုင္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလ၌ မသမာမႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား ကို ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္ ေပးရန္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ နည္းဥပေဒ မ်ားကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ ေဖာ္ျပသေပးသင့္သည္ဟု နိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

”၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက မီဒီ ယာေတြကို အားကိုးလို႔မရခဲ့ဘူး။ အားလုံးၿပီးမွ စာတမ္းေတြထြက္ လာေတာ့ တကယ္လြန္သြားၿပီ။ ကေလး က်မွ ေလွကားေထာင္သလိုျဖစ္ေန တယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈလုပ္ မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မီလုပ္ေပးဖို႔ တာ ဝန္ရွိတယ္။ အခ်ိန္မီလုပ္ခဲ့တာရွိရင္ အနိုင္အရႈံးကေျပာင္းသြားနိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ၾကားျဖတ္မွာလဲ တခ်ိဳ႕မထုတ္ ျပန္ေသးတာေတြ ရွိေနေသးတယ္” ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီအတြင္းေရးမႉးဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲ၌ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမရွိ ျခင္းမွာ မဲ႐ုံကို တရား ဝင္ေလ့လာ မႈမရရွိနိုင္သည့္ အႀကီးမားဆုံး အဟန႔္ အတားတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရးလုပ္ ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအမီထုတ္ျပန္ ေပးရန္အတြက္ နယ္စုံပါဝင္သည့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂ဝရက္တြင္ ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ ၌ ေဖာ္ျပမႈအရ သိရသည္။

KSL(myitmakha)

#Democracytoday

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1xmtmXj http://ift.tt/g8FRpY

ႏိုင္ငံၿခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခရိုနီမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္င…

ႏိုင္ငံၿခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခရိုနီမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားထုအေပၚ မတရားသၿဖင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ေသြးစုပ္အၿမတ္ထုတ္ ေခါင္းပံုၿဖတ္မႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ကန္ ့ကြက္ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေငြ၀ယ္ကၽြန္မ်ားမဟုတ္။

ဗမာ၀န္ထမ္းေတြကို ဒူးေထာက္ၿပီး ကၽြန္လို ၀န္ေဆာင္မႈေပးခိုင္းတဲ့ Vintage Luxury Yac…

ဗမာ၀န္ထမ္းေတြကို ဒူးေထာက္ၿပီး ကၽြန္လို ၀န္ေဆာင္မႈေပးခိုင္းတဲ့ Vintage Luxury Yacht Hotel ကို ရႈတ္ခ်ၾက! တုိ ့ဗမာ သခင္စိတ္ဓာတ္ကို ၿပသၾက!!!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
အလုပ္ထြက္ရင္ သိန္း ၁၀၀ ေလ်ာ္ခိုင္းတယ္၊ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကိဳက္ရင္ တဦး သိန္း ၁၀၀ ေလ်ာ္ရမယ္လို ့ဆိုတယ္။ ခ်စ္ၾကိဳက္မႈဆိုတဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥကအစ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္ ဒါဟာ ေငြ၀ယ္ကၽြန္လို သေဘာထားတာပဲ။ ေအာ္ပေရးရွင္း မန္ေနဂ်ာ မ်က္ႏွာၿဖဴ အဲရစ္ဆိုသူက သေဘာမတူရင္ မလုပ္ၾကနဲ ့လို ့ဟိန္းေဟာက္ လူပါး၀ေနတယ္။ ဟုိတယ္ပိုင္ရွင္ေတြဟာလည္း ခရိုနီေတြ အာဏာရွင္ေတြနဲ ့နီးစပ္သူေတြၿဖစ္လို ့ဘယ္သူ ့ကိုမွ ဘယ္၀န္ၾကီးဌာနကိုမွ အေရးလုပ္စရာမလိုဘူးလို ့ဆိုေနပါတယ္။

(“တစ္ႏွစ္မျပည့္ဘဲ အလုပ္ထြက္ရင္ သိန္း ၁၀၀ ေလ်ာ္ရမယ္။ အလုပ္ဝင္မယ္ဆိုရင္ သိန္း ၁၀၀ နဲ႔ညီတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ တင္ေပးရမယ္။ မေပးႏိုင္ရင္ တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ သိန္း ၁၀၀ ေလ်ာ္ေပးဖို႔ အာမခံမယ့္ သူက လက္မွတ္ထိုးေပးရမယ္” ဟု အလုပ္မဝင္ဝံ့သည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ေဒၚဇာဇာက ရွင္းျပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တင္းက်ပ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္မဝင္ဘဲ ေနာက္ျပန္လွည့္ခဲ့သူ ၁၀ ဦး ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ ေရေပၚဟိုတယ္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရသည္။

(၁)သုံးလႀကဳိတင္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္မတင္ဘဲ အလုပ္ထြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေပးေလ်ာ္ရမည္။
(၂)ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ႀကဳိက္ပါက တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ စီေပးေလ်ာ္ရမည္။
(၃)ေမြးေန႔ပြဲႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားတြင္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားကို ႐ုံးခ်ိန္ျပင္ပ၌ (Night Claub၊ KTV၊ အရက္ဘား၊ စားေသာက္ဆိုင္) ေကြၽးေမြးပါက တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သုံးေထာင္ေအာက္ ေကြၽးေမြးခြင့္ျပဳမည္။
(၄)အလုပ္ထုတ္ခံရပါက ျပည္တြင္းျပည္ပ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျခာက္လအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိ စသည္ျဖင့္။

သတင္းရင္းၿမစ္ - the voice weekly)

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2014-07-27 14:46:01

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfa1/t1.0-1/p100x100/10556525_808630975822491_1617709902340133805_n.jpg

Yangon Media Group

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္ ေအာင္ပန္းတြင္ ဗုံးေပါက္ကြဲ=============================================ေအာင္ပန္း၊ ဇူလိုင္ ၂၆- တ႐ုတ္-ျမန္ မာနယ္စပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ နိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေအာင္ပန္း ၿမိဳ႕ ျပည္သာယာေဈးအနီး ဆက္ သြယ္ေရးစာတိုက္ေရွ႕ရွိ ထရန္စေဖာ္ မာအိုးအနီးတြင္ ဇူလိုင္၂၅ရက္၊ ည ၁၁နာရီက ဗုံးတစ္လုံးေပါက္ကြဲခဲ့ရာ ထရန္စေဖာ္မာကို ထိသြားၿပီး တစ္ ၿမိဳ႕လုံး မီးေမွာင္က်သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ညတြင္းခ်င္း လၽွပ္စစ္လုပ္သားမ်ား က ရွင္းလင္းေရးမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း နံနက္ရွစ္နာရီေက်ာ္က်မွ ဗုံး ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းအျဖစ္မွန္ကို သိခဲ့ ၾကရေၾကာင္း ေအာင္ပန္းေဒသခံတစ္ ဦးက ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ သို႔ ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္ပန္းျပည္သာ ယာေဈးအနီးမွ ထရန္စေဖာ္မာအိုး ႏွင့္ ယင္းႏွင့္မလွမ္းမကမ္းေပ၂၀ အကြာရွိ ပုလင္းႏွင့္ သံတိုသံစေရာင္း ဝယ္ေရးေဈးဆိုင္ခုံတန္းေပၚရွိ ပု လင္းလြတ္တစ္လုံးထဲသို႔ ခ်ိန္ကိုက္ဗုံး တစ္လုံးေထာင္ထားခဲ့ရာ ယင္းခ်ိန္ ကိုက္ဗုံးက မေပါက္ကြဲခဲ့ဘဲ မနက္မိုး လင္းဆိုင္အဖြင့္တြင္မွ ဆိုင္အလုပ္သ မားတစ္ဦးကေတြ႕ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ သို႔ အေၾကာင္းၾကားရာမွ ညပိုင္းက ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမွာ ေအာင္ပန္းေဒသခံမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးပိုင္းက ထရန္စေဖာ္မာအိုးေပါက္ ကြဲသည္ဟု ယူဆထားခဲ့ၾကသလိုမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဗုံးေထာင္ ဗုံးေပါက္ကြဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္ဟု ေဒသ ခံမ်ားက ရွင္းျပသည္။''မေန႔ညကတည္းက ဗုံးေပါက္ တာကို ဒီကေန႔မနက္က်မွ ဗုံးေပါက္ ကြဲမွန္းသိရတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးဗ်ာ။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ဗုံးကြဲခ်ိန္မွာ ထရန္စေဖာ္မာအိုးကြဲၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံး မီး ပ်က္သြားတာလို႔ပဲ ထင္ၾကတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ညတြင္းခ်င္းပဲ အီးပီစီက အ လုပ္သမားေတြ၊ ရဲေတြေရာ စစ္ဖက္ ကပါလာၿပီး ရွင္းလင္းေရးလုပ္ၾကေသး တာပဲ။ ဒါေတာင္ ဗုံးကြဲတာလား။ ထရန္စေဖာ္မာအိုးကြဲတာလား မသိ ဘူးဆိုတာေတာ့အလြန္ဆိုးတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး အေဆာက္အအုံ အမိုးေတြ ပြင့္ထြက္၊ အဲဒီေရွ႕က အိမ္ျပတင္းေပါက္မွန္ေတြ ကြဲသြား တာေတာင္ ဗုံးကြဲမွန္းမသိၾကတာ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ ထရန္စေဖာ္မာ ကေတာ့ မပ်က္စီးသြားဘူး။ အုတ္ ခုံပဲကၽြံက်သြားတာ။ ေတာ္ေသးတာ က ဗုံးက ႏွစ္လုံးေထာင္ထားတာ တစ္ လုံးပဲကြဲလို႔။ တကယ္ဆို ဒီလိုေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တစ္လုံးက မနက္ လင္းမွ မကြဲေသးဘဲ ေတြ႕လို႔ မနက္မွ သာထပ္ကြဲရင္ လူေတြ ထိခိုက္နိုင္ တယ္။ အခုရဲေတြေရာ၊ စစ္ဘက္က ေရာ ေရာက္ေနၾကတယ္'' ဟု အဆို ပါေဒသခံက ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။ပုလင္းခြံႏွင့္ သံတိုသံစေရာင္း ဝယ္ေရးခုံေပၚရွိ ပုလင္းလြတ္အတြင္း ေထာင္ထားသည့္ ဗုံးကို ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ မနက္ ၁၁နာရီ ၃၅မိနစ္က်မွ မဆခ ၉၀၃ အေျမာက္တပ္ကလာၿပီး ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီး ရွင္းလင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဗုံးေပါက္ကြဲ မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့မႈ တစ္ စုံတစ္ရာမရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ပန္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမး ျမန္းရာတြင္ ''ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့တာ ဟုတ္ပါတယ္။ က်န္တာေတြ ထုတ္ ျပန္ဖို႔က ညႇိႏွိုင္းေနတုန္းပါ''ဟု တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး႐ုံးသို႔ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ '' ထရန္စ ေဖာ္မာဘာမွ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ မရွိပါဘူး။ ထရန္စဖာမာတင္ထားတဲ့ အုတ္ခုံပ်က္ စီးၿပီး ကၽြံက်သြားတာပါ။ ထရန္စေဖာ္ မာကေတာ့ လုံးဝအေကာင္းအတိုင္း ပါပဲ''ဟု တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ျပသည္။ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ''ဒီဖက္ ပိုင္းမွာက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ကလူေတြနဲ႔ ေမွာင္ခိုသမားေတြနဲ႔ ေရာယွက္ေနတယ္။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းက လူေတြလာရင္ ေဒသ ခံသတင္းတပ္ဖြဲ႕က သိတာမ်ားတယ္။ ဒီေပါက္ကြဲမႈက လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းက လူေတြလုပ္တာ မျဖစ္နိုင္ ဘူး။ ေမွာင္ခိုသမားေတြနဲ႔ ေအာင္ပန္း ၿမိဳ႕ရဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ဖ်က္ ဆီးခ်င္တဲ့သူေတြက လုပ္တာလို႔ထင္ ပါတယ္''ဟု ေအာင္ပန္းေဒသခံ ပ အိုဝ္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးက သူ႔အျမင္ေျပာ ျပသည္။ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕သည္ ရွမ္း ျပည္ေတာင္ပိုင္း၏ ကုန္စည္ေရာင္း ဝယ္ဖလွယ္ေဖာက္ကားရာ အဓိက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ MLO#Democracytoday

န၀တ-နအဖ-ၾကံ့ဖြံ ့စစ္အစိုးရ ၂၆ ႏွစ္ ထက္ပိုခံႏိုင္မလား ***************************…

န၀တ-နအဖ-ၾကံ့ဖြံ ့စစ္အစိုးရ ၂၆ ႏွစ္ ထက္ပိုခံႏိုင္မလား
*****************************************************
မဆလ စစ္အစိုးရက ၂၆ ႏွစ္ပဲခံပါတယ္။ ၂၆ ႏွစ္အုပ္စိုးၿပီးတဲ့အခါ လူထုေတာ္လွန္ အံုၾကြမႈနဲ ့တြန္းလွန္ၿဖဳတ္ခ်ခံရပါတယ္။

န၀တ-နအဖ-ၾကံ့ဖြံ ့စစ္အစိုးရလည္း မၾကာခင္ ၂၆ ႏွစ္ၿပည့္ပါေတာ့မယ္။ သူတို ့လည္း ၂၆ ႏွစ္ထက္ ပိုၿပီးအုပ္စိုးႏိုင္မလား ရွစ္ေလးလံုးေသြးနဲ ့ေတာ္လွန္စိတ္ဓာတ္နဲ ့ၿပည္သူလူထုရဲ ့ၿဖဳတ္ခ်တာကို ခံရမလား မၾကာခင္ သမိုင္းသက္ေသ ထူပါလိမ့္မယ္။

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2014-07-27 13:22:31

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpa1/v/t1.0-1/c0.17.100.100/p100x100/10273988_770069049694669_8416165503500770035_n.jpg?oh=09c1a2c41d63c641fc512cbab6e4b3af&oe=543F9A9A&__gda__=1412930013_a11599f299334b992dcd281deb47380d

Mizzima - News in Burmese

ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ရထားလမ္း လူထုက ဆန္႔က်င္မည္ဆိုပါက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားမည္ဟု တ႐ုတ္သံအမတ္ ေျပာစီမံကိန္းရပ္တန္႔ၿပီဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္းရထားလမ္းစီမံကိန္းကို ျပည္သူလူထုက ဆန္႔က်င္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကလည္း မေထာက္ခံဟုဆိုပါက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားမည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သံအမတ္ Mr. Yang Huolan က ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ #MizzimaDailyသတင္းအျပည့္အစံုဖတ္႐ႈရန္ - http://www.mizzimaburmese.com/2013-10-20-16-16-07/2013-11-01-01-48-27/item/24731-2014-07-26-04-43-46

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2014-07-27 13:22:04

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xfa1/t1.0-1/p100x100/10556525_808630975822491_1617709902340133805_n.jpg

Yangon Media Group

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးသုံး လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳနည္း သင္တန္းေပး============================================ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၅- ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးသုံး လက္နက္/ခဲယမ္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္ စြာ ကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳနည္း ဆင့္ပြားသင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁/၂၀၁၄ ဆင္းပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၅ရက္ နံနက္ ၈နာရီခြဲ က ေနျပည္ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံးသင္တန္းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေခတၱတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးႀကီး သန္းဝင္း တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။သင္တန္းတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေန၊ လူစုလူေဝးမ်ားျဖင့္ တိုင္း ျပည္၏ လုံျခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ ဟန႔္တားေႏွာင့္ ယွက္သူ မ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕လာရမည့္ အေၿခ အေနမ်ား၌ ႏွိမ္နင္းေရးသုံး လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္ စြာကိုင္ တြယ္အသုံးျပဳနည္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။သင္တန္းသို႔ ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕လက္ေအာက္ရွိ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ သင္တန္းသား ၁၅ဝတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ MML#Democracytoday

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2014-07-27 13:21:45


Timeline Photos
ကူညီပါရေစ.။ ဦးသိန္းစိန္ ေမြးထားတဲ႔ ရဲ ကြ !!! ဘာ မွတ္ ေန ၾက လဲ မွတ္ ပါ လား ဟ!! ... (ျမန္မာအစိုးရ ရဲ႕ ရဲ မို႕ ဒီလို လုပ္တာ ေန မွာ တကယ္လို႔ သာ ျပည္သူ႕ရဲ ဆိုရင္ ဒီ လို လုပ္ မယ္ မထင္ဘူး။)

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2014-07-27 13:19:04


Timeline Photos
ေၾကးနီစီမံကိန္းနယ္ေျမ ပဋိပကၡ ရြာသားမ်ားကို အေရးယူမည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း မိုးႀကိဳးျပင္ရြာနားက ၿခံစည္းရိုးခတ္ ထားတဲ့ေနရာမွာ မေန႔က ေဒသခံလယ္သမားေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ ရြာသားေတြကို အမႈဖြင့္ အေရးယူသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းနယ္စပ္လံုၿခံဳေရး ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ၾကည္ႏိုင္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။ "ရြာသားေတြက ေလးခြနဲ႔ ေက်ာက္ဒိုးနဲ႔ ပစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေက်ာက္ခဲဆိုေတာ့ နာတာေပါ့ေနာ္ ၊ လက္သီးဆုပ္အရြယ္ ေက်ာက္ခဲေတြက အဲ့ဒီ မွာေပါတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ဆို ရင္ ေလွ်ာ္ေက်ာက္ လို ေက်ာက္ခဲေတြနဲ႔ ပစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ေခါင္းေတြဘာေတြကြဲ ၿပီးေတာ့ ေသြးထြက္သံယိုေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၂ ခ်က္ခ်ဳပ္ရတဲ့သူေတြနဲ႔ နဖူးတည့္တည္ မွန္တဲ့သူေတြနဲ႔ လက္နက္ေတြဘာေတြပါၿပီးေတာ့ လုပ္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါတရားဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးေလ၊ က်ေနာ္တို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္၊ အမွႈဖြင့္ရမွာေပါ့" စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဆားလင္းႀကီးခရိုင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း နယ္ေျမ အတြင္း မိုးႀကိဳးျပင္ရြာ နဲ႔ ဆည္တဲဇီးေတာရြာေဟာင္းက ၿခံစည္းရိုးခတ္ထားတဲ့အနားမွာ မေန႔က ေဒသခံ တစ္ရာေလာက္နဲ႕ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႔၀င္ ရွစ္ဆယ္ေလာက္ စီမံကိန္းနယ္ေျမမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့့ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႔၀င္ ဆယ္ဦးေလာက္ရိွမယ္လို႔လည္း သိရ ပါတယ္။

၀န္ထမ္းေတြကို ကၽြန္ခံခိုင္းတဲ့ Vintage ဟိုတယ္က အာဏာပိုင္ကို အေရးမလုပ္ ဆက္ၿပီး မိ…

၀န္ထမ္းေတြကို ကၽြန္ခံခိုင္းတဲ့ Vintage ဟိုတယ္က အာဏာပိုင္ကို အေရးမလုပ္ ဆက္ၿပီး မိုက္တြင္းနက္ေနတယ္ ပညာေပးရမယ္
****************************************************************************************
၀န္ထမ္းေတြကို ဒူးေထာက္ၾကိဳဆိုခိုင္း ႏိုင္ငံၿခားသား ဧည့္သည္ေတြရဲ ့ေအာက္က ၾကမ္းေပၚမွာ ဒူးတုပ္ထိုင္ခိုင္းၿပီး အေစခံလို ကၽြန္လို ၀န္ထမ္းေတြကို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခိုင္းတဲ့ နာမည္ပ်က္ Vintage ဟုိတယ္က ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္လူမ်ဳိးေတြကို ကၽြန္ဇာတ္ခင္းေနတယ္လို ့သတင္းရရွိပါတယ္။

သက္ဆုိင္ရာက ေခၚယူသတိေပးတာကိုလည္း လိမ္ညာေခ်ပၿပီး ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ ယခင္ကအတိုင္း ကၽြန္လို ၿပဳမူေနရတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

Vintage ဟုိတယ္ကို ၿပည္သူလူထုက ၀ိုင္း၀န္းပညာေပးဖို ့လိုပါၿပီ။ မိမိတို ့ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ေငြရွင္ဓနရွင္ Vintage ဟုိတယ္က ၀န္ထမ္းေတြကို ကၽြန္ၿပဳတာအတြက္ တိုင္းသူၿပည္သားအေပါင္းက ၀ိုင္း၀န္းၿပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ပါ။ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ တံု ့ၿပန္ပါ။

ဗိုလ္တေထာင္ဆိပ္ကမ္းက Vintage Luxury Yacht Hotel က်ဆံုးပ်က္ဆီးရမည္။

ေသြးစုပ္ေကာင္ေတြကို တိုက္ထုတ္ၾက!!!

သခင္မ်ဳိးေဟ့ ဒို ့ဗမာ!!!


People's Rallying Cry's Facebook Wall 2014-07-27 12:55:17

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-prn2/v/t1.0-1/c29.29.365.365/s100x100/544842_561104520576478_2127403095_n.jpg?oh=8044e9c8ee71d292f1101731b5e65942&oe=5454AFDD&__gda__=1414004838_0dedd29c79438c052ba1f49f22b3e6e5

The Voice Weekly

တိုက္ႀကီး တပ္သိမ္းလယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေဒသခံ ၁၀၀ ခန္႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၅တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ရွမ္းစုရပ္ကြက္ သီဟိုဋ္ၿခံေက်း႐ြာရွိ လယ္ေျမဧက ၇၀၀ ေက်ာ္ကို တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံ ၁၀၀ ခန္႔က အဆိုပါေျမ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ၇၀၇/၇၀၈ တိုက္ႀကီး ေျချမန္တပ္ရင္းေရွ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဆာင္သူ ေဒၚသန္းသန္းက ေျပာၾကားသည္။အဆိုပါေျမမ်ားကို ၁၉၉၃-၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆိုပါ ေျချမန္တပ္ရင္းတို႔က သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ သိမ္းယူမႈမ်ားကို လယ္ေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းစိစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အသီးသီးထံ တင္ျပထားေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။“လယ္ေျမေတြကို သိမ္းခဲ့တဲ့ တပ္နဲ႔လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာမွမျဖစ္လာဘူး။ ဒီကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေတြလည္း သိေစခ်င္လို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ” ဟု ေဒၚသန္းသန္းက ေျပာၾကားသည္။သိမ္းယူခဲ့ေသာ ေျမဧက ၇၀၀ အနက္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေျမဧက ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ျပန္မယူလိုေသာ္လည္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း မရွိဘဲ အုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား တပ္ရင္းက ငွားရမ္းထားေသာ ေျမမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ရယူလိုေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားက တညီတညႊတ္တည္း ေျပာၾကားသည္။လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းယူမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ေျချမန္ တပ္ရင္း (၇၀၇) မွ တာဝန္ခံ ဗိုလ္ႀကီးေဇာ္လြင္ဦးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ မိမိတို႔အေနႏွင့္ မေျပာလိုေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။ (မင္းမင္းေအာင္)

People's Rallying Cry's Facebook Wall 2014-07-27 12:54:53

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xap1/v/t1.0-1/c35.11.143.143/s100x100/931346_312025898929739_1892832784_n.jpg?oh=58b348a1a05b672b9ea3d2ac4c917cfd&oe=5452C967&__gda__=1414057651_a5d8c3570da21adff7c73d768b166a5a

ThanLarWaddy Times

လက္ပံေတာင္း ေဒသခံေတြနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ပဋိပကၡ ထပ္ျဖစ္=======================================လက္ပံေတာင္းေဒသမွာ ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ႏြားအေကာင္ ငါးဆယ္ေလာက္နဲ႔ လယ္ထြန္းဖို႔ သြားတဲ့ ေဒသခံ လူထု ငါးဆယ္ေက်ာ္ကို လိပ္ခြံေတာင္အနီးမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တားဆီးတဲ့အတြက္ ပဋိပကၡ ထပ္ျဖစ္တယ္လို႔ မိုးႀကိဳးနဲ႔ ဆည္တည္း ေက်း႐ြာ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ႏြားေက်ာင္းခြင့္ ရဖို႔၊ လယ္ထြန္ခြင့္ ရဖို႔အတြက္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမွာ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံစာ တင္ခဲ့တယ္လို႔ ဟု မိုးႀကိဳးျပင္ ေက်း႐ြာက ဦးေဇာ္မင္းသန္းက ေျပာၾကားပါတယ္။“ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ရဲအင္အားမ်ားစြာနဲ႔ တားဆီးရာကေန တင္းမာမႈေတြျဖစ္ပြားတယ္။ ႏွစ္ဖက္ ေလာက္ေလးဂြေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈေတြ အထိျဖစ္ခဲ့တာပါ” လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။ႏြားေက်ာင္းဖို႔ စားက်က္ေတြကို ဖြင့္ေပးဖို႔ ေဒသခံေတြက ေတာင္းဆိုတယ္။ တားဆီးထားတဲ့ သြပ္ဆူး ႀကိဳးေတြကို ေဒသခံေတြ ဖယ္ရွားဖို႔ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ပဋိပကၡ စတင္ျဖစ္ပြားတာလို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြက ဒိုင္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ တာဆီးတယ္။ ႏွစ္ဖက္ေလးဂြေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္တာျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္ဟာ ႏွစ္နာရီေလာက္ ၾကာျမင့္ခဲ့တယ္။ ညေန ေျခာက္ နာရီေလာက္မွာ လူစုကြဲသြားတယ္လို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနရာသို႔ လိုက္ပါခဲ့တဲ့ ေဒသခံ ေတာင္သူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ယင္းမာပင္ ခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး လက္ကုိင္ဖုန္းကုိ ဆက္သြယ္ေပမယ့္ ဖုန္းျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ႔ပါဘူး။ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေဒသခံတခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာဆိုၾကသလို ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႕မႈး႐ုံးက တာဝန္က် ရဲအရာရွိက ဆိုပါတယ္။source by-https://www.facebook.com/thevoiceweekly